Bråtengata foreslås utviklet til et boligområde med godt bomiljø, brede siktlinjer og mange nye møteplasser
Bråtengata er i dag et gammelt industriområde, og foreslås utviklet til boliger med et godt bomiljø, brede siktlinjer og felles uteareal med møteplasser og småbarnslek.

Bråtengata 64-66

Landskapstilpasset og fleksibel boligvariasjon, med brede siktlinjer mot sjøen.

Frelsesarmeen eier et gammelt industriområde i Bråtengata på Jeløy, som vi har arvet. For at denne gaven skal komme flest mulig til gode, vil vi utvikle eiendommen til et godt boligområde med byvillaer og lavblokker, åpne opp mot sjøen og tilrettelegge for gode uteområder, møte- og lekeplasser. Alt overskuddet vi får, vil gå til vårt samfunnsnyttige arbeid.

Oversiktsbilde som viser Frelsesarmeens forslag til reguleringsplan av Bråtengata
Bråtengata, Frelsesarmeens forslag til reguleringsplan

Hvorfor skal Bråtengata utvikles?

Frelsesarmeen fikk testamentert en evigvarende rett til å bruke eiendommene i Bråtengata. Etter mer enn 20 års bruk, var ikke bruksmulighetene lenger tilpasset dagens behov. Bygningsmassen er av eldre dato, og lokasjon/utforming gjør eiendommen lite attraktiv som næringseiendom med mye inn- og utkjøring, inkludert fra tungtransport. Noe måtte altså gjøres med dette gamle industriområdet – med mål om å forvalte arven videre på en profesjonell måte.


Viktig å ivareta testamentet

Dersom vi ikke ønsket å bruke eiendommene, skulle de tilfalle en annen arving, og denne arvingen kunne da utnytte eiendommene uten noen begrensinger. Vi tok derfor opp saken med den andre arvingen, og testamentvitnene som begge var relativt nære forretningsforbindelser til den avdøde.

Det var ikke den avdødes ønske at verdien av arven skulle forringes, mente testamentvitnene. Samtidig var ikke ordlyden i testamentet godt nok formulert til å stake ut en klar vei videre for Bråtengata.

Det ble da fremforhandlet en enighet mellom arvingene, hvor den andre arvingen fikk en økonomisk kompensasjon og Frelsesarmeen overtok retten til å råde over eiendommene fritt. Testamentvitnene mente dette var en god løsning, og løsningen ble godkjent av offentlig myndighet (Lotteri- og stiftelsestilsynet).

For Frelsesarmeen ble det viktig med en fremtidsrettet utvikling som ivaretok et godt bomiljø, og vi tok kontakt med ulike aktører. Backegruppen ivaretok disse ønskene best.


Samarbeid med Backegruppen

Eiendommen ble solgt fra Frelsesarmeen til et selskap som opprettet med 50/50-eierskap mellom Backegruppen og Frelsesarmeen.

Frelsesarmeen har en meget begrenset størrelse på eiendomsadministrasjonen. Det var derfor naturlig å overlate prosjektledelsen til Backegruppen. Sammen har vi hyret en felles arkitekt (Stenseth Grimsrud Arkitekter AS), som sammen med oss har presentert prosjektet i ulike sammenhenger, som på folkemøter og i møter med politikere og kommuneadministrasjon.

Videoen er laget på grunnlag av forprosjektet

Åpner gata mot sjøen

Det har vært viktig for oss å beholde mye lys og luft i prosjektet. Vi legger derfor opp til en tilpasning av høyder og volum i nærområdet, med uvanlig stor avstand mellom blokkene. Det er også verdt å merke seg at Bråtengata for første gang på mange år blir åpnet opp mot sjøen gjennom disse åpne plassene.

Noen hovedgrep i planen:

  • Hovedhensikten med planarbeidet er å rive eksisterende bebyggelse, og legge til rette for oppføring av boliger, herunder et leilighetsbygg og byvillaer.
  • Brede siktkorridorer mot sjøen. Byggegrensen er inntrukket i forhold til Strandpromenaden/Sølyalleen, slik at landskapet sett fra nord - åpner seg opp mot sjøen.
  • Felles parkeringskjeller under deler av bebyggelsen.
  • Felles uteareal med møteplasser og småbarnslek. Fem lekeplasser opparbeides med lekeapparater og sittemuligheter.
  • Utearealene vil være oversiktelige, støyfrie, tilnærmet bilfrie og ha gode lysforhold - noe som skaper trygge rammer for lek og uteopphold for mindre barn.
  • For større barn vil grendelekeplassen på den andre siden av Syrinveien rustes opp, og fungere som en naturlig møteplass mellom barna i nabolaget.
  • Sykkeparkering ved oppgangene.
  • Fortau rundt hele kvartalet, noe som bedrer vilkårene for syklende og gående i nærområdet.
  • Det etableres et gangsystem gjennom de felles uteområdene som knytter kvartalet sammen, og som gjør det mulig å passere kvartalet på kryss og tvers. Gangarealene som binder boligfunksjonene sammen, skal være universelt utformet.
  • I tilknytning til gjennomføring av planen vil det opparbeides sykkelvei langs Bråtengata, fortau langs Hasselbakken og Syrinveien, i tillegg til at fortauet langs Sølyalleen vil omarbeides. Disse anleggene skal være offentlige, og vil opparbeides i medhold av en utbyggingsavtale med kommunen.

Status og videre prosess

Planen har vært på offentlig høring, og en rekke endringer er blitt utført underveis for å imøtekomme mange av høringsinnspillene vi har fått. Deretter skal planen til politisk behandling i Moss kommune.

Før og etter Bråtengata, Frelsesarmeens forslag til reguleringsplan