51960937515 0b9b68ba37 c

Internasjonalt standpunkt om flyktninger og asylsøkere

Frelsesarmeen er alvorlig bekymret for behovene til de mange millioner mennesker som er flyktninger og asylsøkere.

Sist oppdatert:

Standpunkt

Frelsesarmeen er alvorlig bekymret for behovene til de mange millioner mennesker som er flyktninger og asylsøkere. Mennesker flykter fra hjem og land med en velbegrunnet frykt for forfølgelse. Mange av disse menneskene har opplevd store sorger og traumer, noe som kan gi langsiktige konsekvenser for deres helse og velvære.[1]

Frelsesarmeen anerkjenner at muligheten til å søke om asyl er en grunnleggende menneskerettighet[2]. Alle mennesker har rett til liv, frihet og trygghet. Frelsesarmeen støtter internasjonal innsats for å fremme fred, toleranse, forståelse og respekt for menneskets liv og verdighet, for å få slutt på forfølgelse og at mennesker blir fordrevet fra hjemstedet sitt.

Det framgår tydelig i Bibelen at Guds holdning til den fremmede og utlendingen er preget av gjestfrihet og kjærlighet. Frelsesarmeens standpunkt er derfor at både enkeltmennesker og myndigheter skal handle barmhjertig og humant i møte med mennesker som søker asyl.

Frelsesarmeen fordømmer handlingene til menneskesmuglere, menneskehandlere og andre som søker å utnytte flyktninger og asylsøkere for egen vinnings skyld. Frelsesarmeen anerkjenner at suverene stater har et ansvar for å kontrollere grensene sine, men mener at man også plikter å vise omsorg for flyktninger og asylsøkere. Det er derfor viktig at ulike land arbeider sammen for å møte asylsøkeres prekære behov.

Frelsesarmeen mener at både asylsøkere og flyktninger bør gis hjelp til å bosette seg og bli bidragsytere i samfunnet så hurtig som det kan la seg gjøre.

Bakgrunn og kontekst

Gjennom historien har menneskeheten opplevd at folk har flyktet fra hjemlandet sitt og søkt asyl i et annet land. I et globalt perspektiv er det i dag millioner av flyktninger og asylsøkere.[3] I noen land har krig ført til masseflukt av mennesker som frykter for livene sine. Mange flyktninger har opplevd å bli truet på livet, bli utsatt for vold og/eller andre former for forfølgelse knyttet opp mot etnisitet, religion, kjønn, seksualitet eller sosial status. I et slikt globalt miljø er forfulgte mennesker sårbare for menneskesmugling og menneskehandel, og for å ta for stor risiko.

Nasjoner kan oppleve stort press i møte med de grunnleggende behovene hos mennesker som søker asyl, spesielt når forfølgelse og krig fører til at de kommer i et stort antall. Noen i mottakerlandene kan være fiendtlig innstilt mot flyktninger. Å anerkjenne asylsøkernes rett til flyktningstatus og å bosette dem permanent er en kompleks, men viktig prosess.

Mennesker som ankommer land som har skrevet under konvensjonen av 1951 har, uansett hvordan de ankom landet, rett til å søke beskyttelse som flyktninger. Søknader om flyktningstatus blir enten behandlet av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), eller en regjering som har signert på FNs konvensjon av 1951 om flyktninger. Asylsøkere er mennesker hvis flyktningstatus ennå ikke har blitt bestemt.

FNs Flyktningkonvensjon fra 1951 og den tilhørende protokollen fra 1967 definerer en flyktning som:

«… enhver som, med en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en sosial gruppe, eller politiske meninger i eget hjemland, står utenfor sitt opprinnelsesland og er ute av stand til, på grunn av denne frykten, å benytte seg av beskyttelsen dette landet gir.»

Å bli gitt beskyttelse som flyktning innebærer at man ikke kan utvises, og at man har rett til arbeid, bolig, utdannelse, hjelp fra det offentlige, bevegelsesfrihet og religionsfrihet.

Mennesker som er strandet i transittland befinner seg i en spesielt vanskelig situasjon. Dette gjelder i særlig grad de som oppholder seg i transittland som ikke har signert Flyktningkonvensjonen.

Grunnlaget for Frelsesarmeens standpunkt

Frelsesarmeen tror at mennesket er skapt i Guds bilde, og at menneskelig liv er en gave som skal verdsettes, tas vare på og gis rom til å utfolde seg (1.Mos. 1,27). Menneskelivets hellighet betyr at vi vil behandle alle mennesker med verdighet. Verdighet er ikke knyttet til statsborgerskap, valg i livet eller de omstendighetene man lever under; den er iboende i et hvert menneske.

Bibelen viser oss at Gud er kjærlighet og barmhjertighet – en kjærlighet og barmhjertighet som strekker seg ut mot alle mennesker, som også viser en spesiell og praktisk omsorg for utlendinger og de som befinner seg i omstendigheter som gjør dem avhengige av omsorg fra fremmede.

Gud, som var det gamle Israels tilflukt, ly, forsørger og trøster, gjør det klart for sitt folk at de skal huske flukten til frihet og trygghet ved å ta imot og ønske velkommen andre som er i nød: «(Gud) gjør rett mot farløse og enker og elsker innflytterne i landet, så han gir dem mat og klær. Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt.» (5. Mosebok 10,18-19)

Utlendinger skal ikke bare bli vist barmhjertighet og praktisk omsorg, men også bli ønsket velkommen som naboer. I det gamle Israel var det ingen tvil om at den guddommelige loven krevde av dem at de skulle elske sin nabo som en av deres egne, selv om naboen kom fra en annen bakgrunn, kultur eller religion (se 3.Mos.19,33-34). Jesus Kristus lærte at vi skal elske Gud, og elske vår neste (se Matt 22,34-40). Den nyfødte Jesus var selv en flyktning som rømte fra en voldelig tyrann. Hele livet søkte han å elske og ta imot alle. Han roste de som tok imot fremmede (Matt 25,35-36). I lydighet mot Jesu eksempel og lære har kirken kalt de kristne til generøsitet og gjestfrihet[4]. Det er et grunnleggende prinsipp i det kristne fellesskapet.

Praktisk respons

  1. Inspirert av Guds kjærlighet til hele menneskeheten, kaller Frelsesarmeen salvasjonister til å møte behovene til asylsøkere og flyktninger. Uten diskriminering bør man vise dem aksept, yte praktisk bistand og tale deres sak.
  2. Frelsesarmeen har siden den ble grunnlagt søkt å lindre menneskelig nød, uten å gjøre forskjell på folk. Internasjonalt arbeider Frelsesarmeen med å møte behovene til fordrevne mennesker ved å sørge for mat, husly og rådgivning, samt møte mange andre grunnleggende behov. Frelsesarmeen vil legge vekt på å organisere og implementere hensiktsmessige tiltak for flyktninger og asylsøkere.
  3. Frelsesarmeen søker å påvirke flyktning- og asylpolitikken i en omsorgsfull og proaktiv retning. Det er avgjørende at nasjonal lovgivning sikrer humane forhold og god behandling av asylsøkere og flyktninger i tråd med internasjonale konvensjoner.
  4. Frelsesarmeen er bekymret over treg saksgang i vurderinger som gjelder krav fra asylsøkere om å få beskyttelse som flyktning. Asylsøknader bør behandles raskt. Juridisk hjelp, helsehjelp og mulighet for utdanning og meningsfylt fritid bør være tilgjengelig. Retten til familieliv må ivaretas, likeså beskyttelse av og skolegang for barn.
  5. Frelsesarmeen er imot å sette asylsøkere i forvaring, og oppfordrer til at alle andre muligheter vurderes. Der forvaring er uunngåelig, må asylsøkerne ikke holdes tilbake lenger enn det som er helt nødvendig for å klarlegge identitet, helsetilstand og utføre sikkerhetsvurderinger.
  6. Frelsesarmeen vil uten fordommer arbeide sammen med asylsøkere og flyktninger. Vi vil ta til motmæle mot stigmatisering og oppfordrer våre medlemmer og alle andre i samfunnet til å ønske dem velkommen.
  7. Frelsesarmeen vil aktivt og konstruktivt tale flyktningenes sak i møte med myndigheter og internasjonale organisasjoner. Vi ønsker å bruke vår innflytelse til å sikre at internasjonale konvensjoner som gjelder flyktninger og asylsøkere blir fulgt. Vi søker å påvirke utformingen av lovgivning, og slik sikre at de som søker asyl blir møtt med medfølelse og trygge forhold.
  8. Frelsesarmeen vil innta en aktiv rolle i utviklingen av en proaktiv og omsorgsfull politikk med lovverk og retningslinjer som har fokus på menneskerettighetene, og som taler asylsøkere og flyktningers sak.
  9. Frelsesarmeen har som mål å tilby trygge omgivelser for de som søker asyl. Alle steder vi har mulighet til det, vil Frelsesarmeen møte deres akutte fysiske, følelsesmessige og åndelige behov. Vi vil arbeide sammen med flyktningene for at de skal integreres i samfunnet så vel som i Frelsesarmeens egne fellesskap.

[1] Frelsesarmeen anerkjenner den globale utfordringen med massemigrasjon også av andre grunner -som for eksempel økonomiske. Denne uttalelsen har fokus på omtanke for flyktninger og asylsøkere.
[2] Man skiller ofte mellom asylsøkere og flyktninger. Begrepet «flyktning» blir brukt om de som har fått vurdert behovet for, og fått innvilget asyl (se FNs Flyktningkonvensjon fra 1951 og tilleggsprotokollen fra 1967).
[3] https://www.unhcr.org/figures-... - gir oppdatert statistikk om antall flyktninger.
[4] Et eksempel er Hebreerbrevet 13:2a «Glem ikke å være gjestfrie»

Frelsesarmeens standpunkt i originalversjon finner du her.


RELATERTE SAKER