Frelsesarmeen logo

Oppdatering fra sentralt beredskapsteam

13.01.2022

Sist oppdatert:

Lettelser i nasjonale tiltak

Regjeringen justerer tiltakene, basert på tre hovedårsaker. Man vet mer om omikronviruset - at det smitter lettere men er mindre alvorlig. Samtidig er flere nordmenn vaksinert med tredje dose. Dessuten er tilgangen på hurtigtester nå bedre.

Selv om enkelte tiltak lettes forventes det økt smitte i samfunnet. Det må vi forvente også hos oss.

Denne oppdateringen baserer seg på pressekonferansen 13 januar og etterfølgende pressemelding. Prosedyrene i Kvalitetssystemet oppdateres tilsvarende 14. januar, og presiseringer og tolkninger som kommer til i etterkant oppdateres kun i prosedyrene ikke i denne oppdateringen.

Nye tiltak fra regjeringen 13. januar

Dette er de nasjonale tiltakene som har innvirkning på Frelsesarmeen, samt hva de betyr for våre aktiviteter:

De nye reglene gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar.

Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i starten av februar.

Generelle smittevernråd

· Praktiser god hånd- og hostehygiene

· Vaksiner deg

· Hold deg hjemme ved sykdom

· Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

·

Avstand og sosial kontakt

Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole

Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper

Alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett

Anbefaling om å redusere antall nærkontakter, men ikke isoler deg

Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand.

Barnehagebarn og barneskoleelever (egen kohort) er unntatt fra anbefalingen om antallsbegrensning

Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære

Anbefaling om å treffe andre utendørs når det er mulig

Anbefaling om å unngå håndhilsning

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, herunder være spesielt forsiktige med, eller unngå: store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte. Denne gruppen bør likevel ikke isolere seg. Det er viktig med noe sosial kontakt

Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel

For Frelsesarmeen betyr dette:

Avstandsregler gjelder fortsatt, men med unntak for arbeid med barn og unge og sårbare grupper

Munnbind

Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted.

For Frelsesarmeen betyr dette:

Munnbind skal alltid brukes når en meters avstand ikke kan opprettholdes innendørs .

Organisert idretts og fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år:

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt

Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort

Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:

Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand

Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig


For Frelsesarmeen betyr dette:

Aktivitet innendørs kan skje i grupper på omtrent 20 personer for barn/unge under 20 år.

Aktivitet innendørs kan skje i grupper på inntil 20 personer for voksne.

Barnehager, skoler og SFO

Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO.

Ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler

Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift

Nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.

Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.

Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.

Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.


For Frelsesarmeen betyr dette:

Barnehagene følger retningslinjer i sine kommuner.

Høyere utdanning

Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift

Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.

Forbehold om at generelle smittevernråd følges: lufting, avstand og være hjemme ved symptomer.

Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter og det bør være enkel tilgang til tester på campus.

Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.

For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser, og kravene i smittevernfaglig forsvarlig drift.


For Frelsesarmeen betyr dette:

Offisersskolen følger regler for fagskoler.

Arbeidsliv

Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Anbefaling om 1 meters avstand

Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".

Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.


For Frelsesarmeen betyr dette:

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. En meters avstand og munnbind der det ikke er andre barrierer, men unntak for arbeid med sårbare grupper ved behov.

Arrangementer og sammenkomster

Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.

Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:

Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.

Utendørs: Maks 50 personer.

Munnbindpåbud for publikum innendørs.

Offentlige arrangementer innendørs:

Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.

Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.

Munnbindpåbud for publikum.

Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.

For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.

Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.

Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.

Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.


For Frelsesarmeen betyr dette:

Innendørs arrangement inntil 200 personer med faste tilviste plasser. En meters avstand foran og bak og ett sete imellom til alle som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

Innendørs arrangement inntil 30 personer uten faste tilviste plasser. En meters avstand i alle retninger til alle som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

Munnbind påbudt på innendørs arrangement - når en meters avstand ikke kan holdes.

Utendørs arrangement inntil 100 personer.

Se prosedyren om Gjennomføring av arrangement for detaljer, denne oppdateres i morgen 14.januar.

Kollektivtransport

Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtransport ved trengsel.

Krav om munnbind dersom man ikke kan holde 1 meters avstand.

I taxi er det påbud om bruk av munnbind for både passasjer og sjåfør.


For Frelsesarmeen betyr dette:

Vi ber ansatte så langt det er mulig unngå kollektivtrafikk ved trengsel.

Ved flere personer i tjenestebiler brukes munnbind.

Serveringssteder

Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.

Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.


For Frelsesarmeen betyr dette:

I våre kafeer og velferdssenter må stoler rigges slik at en meters avstand kan holdes mellom personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. Det skal registreres besøkende for eventuelt senere smittesporing, dersom gjesten samtykker til det.

Karantene og testing

Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.

Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.

Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.

I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg.

Se egen nettsak om TISK.


For Frelsesarmeen betyr dette:

Karanteneregler i Kvalitetssystemet prosedyre Tiltak mot smitteutbrudd oppdateres.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.

Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, bowlinghaller, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.

Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Bransjeveiledere bør overholdes for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.


For Frelsesarmeen betyr dette:

I våre kafeer og velferdssenter må stoler rigges slik at en meters avstand kan holdes mellom personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. Det skal registreres besøkende for eventuelt senere smittesporing.


Oppdatering av prosedyrene

Koronaprosedyrene oppdateres løpende i tråd med nye regler. Eventuelle presiseringer og tolkninger av det over kommer der.

Se spesielt prosedyren Tiltak mot smitteutbrudd hvor det er kommet til et punkt om plikt til testing dersom det anses nødvendig i forbindelse med smitteutbrudd i våre enheter.


Smitte og karantene

Vi hadde i forrige uke 14 nye smitteutbrudd blant ansatte og beboere/brukere. Uken før var tallet 9 og også 9 uken før. Økningen som er varslet forventer vi gjenspeiles hos oss.

Sentralt beredskapsteam kan kontaktes ved spørsmål på sentralberedskap@frelsesarmeen.no - og SKAL kontaktes ved smitteutbrudd internt i våre virksomheter.

På vegne av lederkontoret

Lise O. Luther

Forvaltningssjef / sentraltberedskap


RELATERTE SAKER