Frelsesarmeen logo

Oppdatering fra sentralt beredskapsteam

19. februar 2021

Sist oppdatert:

Nye nasjonale smitteverntiltak: Lettelser for barn, unge og endringer i antall på arrangement

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det blir lettelser for barn, unge og studenter. Reglen om antallsbegrensninger for arrangement endres.

Selv om de nasjonale reglene endres, har mange kommuner strengere regler. Lokale og regionale ledere må derfor følge med på disse. Kommunene kan ikke innføre lettelser i forhold til de nasjonale reglene, men kan være strengere.

Endringene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltakene i midten av mars.

Slutt på kravet om fastmonterte seter - mulighet for flere på arrangement

Regjeringen gjør endringer i regelverket for arrangementer. Kravet om fastmonterte plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Denne endringen åpner for større arrangementer i langt flere lokaler.

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Teksten i kursiv er Regjeringens nye retningslinjer som gjelder fra 23. februar. Deretter angis hvordan Frelsesarmeen forholder seg til disse.

Anbefalinger for hele landet:

Reiser

Reiser til utlandet frarådes.

Unngå unødvendige reiser innenlands.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Hva betyr dette for Frelsesarmeen:

Tjenestereiser som ikke er strengt nødvendige utsettes.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Hva betyr dette for Frelsesarmeen  

Dette er fremdeles en nasjonal anbefaling/påbud. Hensikten er å unngå kontakt på kontor og kollektivtrafikk, og situasjonen må vurderes lokalt i forhold til dette. Det er en forutsetning at arbeid kan utføres hjemmefra. Der det er få personer og mulig å holde god avstand teller dette med i vurderingen. 

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Hva betyr dette for Frelsesarmeen 

Lettelsene gjelder kun barn og unge. Disse kan samles til aktiviteter innendørs som normalt, maksimalt 50 personer. Kommunale regler kan være strengere enn dette.

For voksne gjelder fremdeles begrensningene på faste ukentlige innendørs aktiviteter som kor, hornmusikk osv.

Grensen mellom aktiviteter og arrangement kan noen ganger være uklar. Se prosedyren Samlinger på korps som oppdateres fortløpende. Som statsministeren sa på pressekonferansen er det et poeng at man åpner opp for noe uten dermed å kunne åpne opp for alt.

Regler for hele landet

Arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).

Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)

Maks 200 personer på arrangementer utendørs.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).

Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

Hva betyr dette for Frelsesarmeen

Nasjonalt åpner regjeringen for arrangement opp til 100 personer uavhengig av stoltype forutsatt at man har ordninger for fast tilvising av plass. Faktisk tillatt antall er avhengig av lokalets størrelse.

Man skal fremdeles ikke samle folk fra ulike kommuner.

Avstandskravet er minst en meter fra skulder til skulder for personer som ikke tilhører samme husstand, noe mer ved fellessang. Se prosedyren Samlinger på korps i KS HMS Koronaberedskap i FA som oppdateres iht nye regler.

Definerte personer skal ha ansvar for at avstandskravene overholdes på arrangementet.

Selv om de nasjonale retningslinjene nå åpner for å kunne samles inn til 100 personer, er det fortsatt skjerpede regler i flere kommuner hvor smittesituasjonen krever det. Det er derfor viktig at man følger med på og innretter seg etter lokale reguleringer og tiltak. Kommunale myndigheter har ikke anledning til å innføre regler som er mer liberale enn de nasjonale reglene, bare motsatt.

Oppdatering av prosedyrene

Denne oppdateringen er basert på Regjeringens pressekonferanse 19. Februar. I etterkant av pressekonferansene kommer det ofte opp spørsmål om detaljer og definisjoner. Disse vil bli innarbeidet i prosedyrene i KS HMS Koronaberedskap i FA fortløpende. Følg derfor med på disse for siste detaljer.

Smitte og karantene

Smittetallene har vært og er lave på Frelsesarmeens korps og institusjoner.

Smitte kan skje på tross av at alle smittevernregler følges, men risikoen for smitte minker når smittevernregler følges.

Sentralt beredskapsteam kan kontaktes ved spørsmål på sentralberedskap@frelsesarmeen.no

Lise O. Luther

forvaltningssjef / Sentralt beredskapsteam


RELATERTE SAKER