Koronavirus unsplash

Oppdaterte retningslinjer for smittebegrensning

Oppdatert 12.03.2020 kl 19

Sist oppdatert:

Coronautbruddet har de siste dagene utviklet seg fra time til time. I dag 12. mars iverksatte regjeringen de strengeste restriksjonene Norge har sett i fredstid. I prosedyren under er det nye direktivet fra Helsedirektoratet gjengitt, med tillegg av hva de enkelte punktene vil bety i praksis for Frelsesarmeen og de ansatte.

Merk: våre interne retningslinjer som følge av direktivet er gjenstand for kontinuerlig vurdering. Sjekk innom Perleportalen daglig for oppdateringer.

Stengning

Stenging pga direktiv fra Helsedirektoratet gjeldende fra 12. mars kl. 18.00

Følgende direktiv er gitt fra direktoratet"

"For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av:

Barnehager, Barneskoler, Ungdomsskoler, Videregående skoler, Universiteter og høyskoler, Andre utdanningsinstitusjoner.

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder: Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt."

For Frelsesarmeen og de ansatte betyr dette:

En del ansatte i Sosialavdelingen kommer inn under unntaksbestemmelsene om tilbud til barn av kritisk personell. Det jobbes i skrivende stund (12. mars kl, 17) med å kartlegge hvilke ansatte dette gjelder.

Andre ansatte med omsorg for barn må være hjemme i den grad det er nødvendig. Foreløpig etter gjeldende regler etter barn og barnepassers sykdom i KS. Vi oppdaterer informasjonen her etter hvert som vi får vite mer om varslede endringer i regelverket fra det offentlige.

Når det gjelder ansatte i barnehagene og skoledrift jobber linjeledelse sammen med Personalavdelingen med å få oversikt over situasjonen og hvordan vi håndterer dette. Ansatte møter på jobb inntil annen beskjed er gitt via linjeleder.

Følgende direktiv gitt fra direktoratet:

"Helsedirektoratet fatter videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak om forbud mot/stenging av:

Kulturarrangementer, Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, og liknende"

For Frelsesarmeen og de ansatte betyr dette:

Allerede kunngjorte avlysning av alle korpsarrangement dekker inn påbudene i direktivet for den delen av FA. I tillegg avlyses samtlige treninger i regi av idrettslag i FA, Gatefotball og Friskt alternativ

All kafedrift stenges ned inntil videre. Frisør og fotpleie m.m som vi har enkelte steder stenges ned inntil videre.

Reiseforbud for helsepersonell

Følgende direktiv er gitt fra direktoratet:

"Tiltak for å sikre helsepersonell i Norge

Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med hjemmel i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 4-1 første ledd andre punktum, jf. tredje ledd gjort følgende vedtak:

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april 2020."

For Frelsesarmeen og de ansatte betyr dette:

Forbudet gjelder alle ansatte som defineres som helsepersonell (definisjon kommer).

Reiser

Følgende direktiv er gitt fra direktoratet:

"Vi ønsker at det tilstrebes at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt.

Vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar."

For Frelsesarmeen og de ansatte betyr dette:

  • Frelsesarmeen følger direktoratets føringer og oppfordrer sterkt alle ansatte til å unngå fritidsreiser. Dette i tillegg til allerede iverksatt prosedyre om at tjenestereiser skal unngås inntil videre.
  • Karantenereglene utvides i tråd med direktoratets føringer til å omfatt alle land utenom Norden. Dette gjelder selvfølgelig både ansatte, barn i barnehage, besøkende og deltakere på våre tilbud.

Kollektivreiser og jobbe hjemme

Følgende direktiv er gitt fra direktoratet:

"Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Vi anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel etc)"

For Frelsesarmeen og de ansatte betyr dette:

  • Ansatte som ikke har fått spesiell beskjed om å holde seg hjemme går på jobb som normalt. De som kan utføre arbeidsoppgaver med hjemmekontor gjør det i samråd med leder.
  • Besøkstjeneste på sykehjem og lignende avventes inntil videre. Besøk utenfra på våre omsorgsinstitusjoner begrenses.

Kapasitet i helsetjenesten

Følgende direktiv er gitt fra direktoratet:

"For å sikre at alle får god behandling og omsorg jobber vi tett med helsetjenesten slik at alle deler av tjenesten kan opprettholde kapasiteten. Helsedirektoratet er også i tett dialog med kommuner, fylkesmenn og de regionale helseforetakene for å bistå med tiltak. Arbeidet vårt omfatter alle deler av helsetjenesten; sykehjem, hjemmetjenester, sykehus, helsestasjon, fastleger, private så vel som offentlige. Det blir særlig viktig å sikre at helsepersonell kan utføre arbeidet sitt på en trygg og god måte og at vi til enhver tid har det helsepersonellet vi trenger."

For Frelsesarmeen og de ansatte betyr dette:

Våre virksomheter innen Helse og omsorg vil være prioriterte i forhold til å opprettholde drift fremover. Overtallige ansatte fra andre deler av Frelsesarmeen som er stengt ned vil kunne omdisponeres hit.

Om adgangskontroll i helseinstitusjoner

Følgende direktiv er gitt fra direktoratet:

“Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette”

For Frelsesarmeen og de ansatte betyr dette:

Alle våre tiltak innen helse og omsorg innfører besøksbegrensning i tråd med dette.

Klikk her for å komme til fullversjonen av Frelsesarmeens prosedyrer om Korona i kvalitetssystemet


RELATERTE SAKER