Strategisirkel

Tar tak i utfordringene – vil lytte

Nå kan du gi innspill til et utkast til strategi for å ruste Frelsesarmeen for framtida.

Sist oppdatert:

Frelsesarmeen har opplevd nedgang i antall medlemmer og engasjement over lengre tid, selv om vi økonomisk og ressursmessig sett aldri vært større enn i dag. Utfordringen i dette spennet har lederrådet grepet fatt i gjennom prosjektet «strategi og struktur» som det tidligere har vært fortalt om her på Perleportalen. I fase 1 av prosjektet var det fokus på økonomiske besparelser og kostnadseffektivitet, mens i fase 2 – hvor resultatet nå sendes ut på en bred høring – har fokuset vært på en helhetlig strategi for de operasjonelle enhetene.

– Frelsesarmeen er jo først og fremst det som skjer rundt omkring i de om lag 100 lokalsamfunnene i Norge. Island og Færøyene, og det er det vi nå har fokus på. Med «operasjonelle enheter» mener vi korps, institusjoner, Fretex-butikker, kafeer – kort sagt alle tiltak og aktiviteter, sier oberst Bente S. Gundersen, sjefssekretær (nestleder) for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene.

– Strategien bygger selvfølgelig på vårt internasjonale oppdrag – forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering – og gir konkrete fokusområder og retning for hvordan vi bedre kan realisere oppdraget.

Fokus på samarbeid

Mulighetene i og behovet for større grad av samarbeid mellom de ulike delene av Frelsesarmeens virksomhet har utpekt seg som et svært viktig område i prosessen.

– Prosjektgruppa og det omfattende arbeidet som har vært gjort, identifiserer flere utfordringer som forhindrer samarbeid og realisering av Frelsesarmeens oppdrag i sin helhet. Disse utfordringene er blant annet ulik oppdragsforståelse og kulturforskjeller på tvers av avdelingene, lav endringsvilje, liten kjennskap til hverandre på tvers av enheter, manglende kontinuitet pga. beordringssystemet og en organisasjonsstruktur som fremmer silotenkning, sier Gundersen.

– Samtidig er det flere steder der Frelsesarmeen lykkes i å samarbeide. Dette skyldes blant annet kjennskap til hverandre på tvers av avdelinger, jevnlige møter mellom enheter, felles oppdragsforståelse og helhetstenking for et område.

- Folk skal møte én Armé

Folk utenfor organisasjonen oppfatter i stor grad Frelsesarmeen som én enhet, mens vi ofte internt har større fokus på strukturer og separate virksomhetsområder.

– I denne strategien er det satt fokus på hva som bør gjøres innenfor et geografisk område der Frelsesarmeen er lokalisert. Det kan være en region, kommune, en by, en bygd eller en bydel. Dette er avgrensede geografiske områder der Frelsesarmeen kan stå samlet som én enhet.

Strategien tydeliggjør hva Frelsesarmeens operasjonelle enheter i et geografisk område bør inneholde for å realisere helheten av oppdraget gjennom følgende ni punkter:

Strategisirkel

– Denne prosessen er også en naturlig anledning til en større refleksjon om vår egen identitet og hvordan vi omtaler oss selv i møte med omverdenen. I høringen vil det derfor også bli lagt til rette for innspill og tilbakemeldinger knyttet til Frelsesarmeens identitet som kirke og hvordan vi snakker om hva troen på Gud er og betyr både for den enkelte, fellesskapet og for samfunnet.

I tillegg tydeliggjør strategien at Frelsesarmeens arbeid skal utføres i de områdene der det er mest behov og størst mulighet for å realisere oppdraget. For å vurdere hvilke innsatsområdet dette er, har det blitt utarbeidet vurderingskriterier.

Vurderingskriterier
En totalvurdering av kriteriene skal hjelpe i vurderinger av innsatsområder både territorialt, regionalt og lokalt.

I tillegg beskriver strategien hvordan man uten store organisasjonsendringer skal sikre samarbeid på tvers av Programavdelingen og Sosialavdelingen, samt sikre gode strategiske diskusjoner på alle nivåer. Dette skal gjøres gjennom blant annet jevnlige samarbeidsmøter lokalt (eller «én armé-møter») på tvers av enheter med en koordinator lokalt (en Armé-koordinator), bruk av utarbeidet strategisk samtaleverktøy, opprettelsen av en strategi-rolle på territorialt nivå, samlokalisering regional og lokalt etter behov og mulighet.

Åpen prosess – bred høring

Strategien er utarbeidet av en arbeidsgruppe som representerer bredden av Frelsesarmeens virksomhet, og det har blitt gjennomført intervjuer med en lang rekke personer på ulike nivå i organisasjonen. Det har vært mange og gode samtaler med lederrådet underveis i prosessen.

– Dette er en strategi som vil få langtrekkende virkninger for Frelsesarmeen i overskuelig framtid. Derfor er det viktig for oss å innhente ulike perspektiver og prøve den på hverdagen før vi vedtar den endelig.

Vi har derfor lagt opp til både en bred høring hvor hvem som helst kan skrive inn sine synspunkter, og rigget tre pilotområder hvor strategien skal prøves ut i praksis i løpet av første halvår 2020.
– oberst Bente S. Gundersen, sjefsekretær

Skjema for høring vil bli publisert her på Perleportalen senere i februar sammen med mer informasjon om strategien. I mellomtiden kan du lese hele strategien nedenfor.

– Vi gir fullt innsyn i strategiprosessen vår, fordi det er viktig at flest mulig i Frelsesarmeen har fått muligheten til å få eierskap til prosessen og produktet, sier Gundersen. – Alle vil naturlig nok ikke være enige i alt, eller enes om alle konklusjoner, men det er viktig for oss at alle perspektiver blir tatt med i den endelige vurderingen. Vi håper på utrulling av den endelige strategien i andre halvår 2020.


RELATERTE SAKER