Soldammen gaard 9192

Barne- og familievern

Frelsesarmeens barne- og familievern arbeider med barnas behov i sentrum - for å skape en bedre morgendag!

Hvorfor velge oss?

Frelsesarmeen er en ideell aktør, som har arbeidet med barnevernsarbeid i over hundre år.

  • Vi har opparbeidet oss kunnskap og erfaring over lang tid.
  • Som ideell organisasjon går vi gjerne den «ekstra mila», og strekker oss langt for å gi riktig tilbud innenfor de rammene vi har.

Vårt verdigrunnlag bygger på nestekjærlighet.

  • Alle mennesker er like verdifulle, fordi menneskets rett er gitt utenfra fra Gud.
  • Vi er bevisste på hvordan vi møter barn og familier som kommer til oss, med empati, respekt og stor grad av medvirkning.

Vi satser på faglig utvikling.

  • Vi søker kontinuerlig å utvikle og oppdatere oss faglig.
  • Vi søker gjerne å rette blikket utenfor oss selv. I 2018 inviterte vi Landsforeningen for barnevernsbarn til å kvalitetssikre utarbeidelsen av vårt fagsyn og ulike faglige verktøy.
  • Vi har et kunnskapsgrunnlag som er knyttet opp mot vårt menneskesyn, og innebærer at vi har et ressurs- og mestringsorientert fokus.
FIL BARNEVERN PETTER
Petter er en gutt som har hatt det vanskelig. Han og familien hans får hjelp av oss. Når vi blir kjent med Petter, har han mange vonde erfaringer med seg, ei tung bør, en tung sekk. Frelsesarmeen ønsker å hjelpe Petter og familien hans, og det gjør vi riktigst ved å gå sammen med dem.

Hverdagen - slik skaper vi en bedre morgendag

Som i livet ellers består de fleste dager av hverdager. Vi har ansatte som er til stede og som ønsker å gjøre en for-skjell. Vår virksomhet er bygd på det kristne grunnsynet, som innebærer omsorg for hele mennesket – et helhetlig menneskesyn. Dette er synliggjort i fire dimensjoner; fysisk, psykisk, sosial og åndelig.

De voksne gav veldig mye av seg selv og var til stede for barna. Jeg følte meg trygg og godt ivaretatt.
– Elisabeth, tidligere beboer på en av våre institusjoner.

Ansatte

Våre ansatte er det viktigste suksesskriteriet for å lykkes med det vi gjør. Vi har ansatte med ulik bakgrunn, kjønn og alder – men de har til felles at de jobber i tråd med vårt verdisyn og kunnskapsgrunnlag.

De fleste er utdannet som barne­vernspedagog, sosionom eller vernepleier. Mange har også ulike relevante videreutdanninger. Vi har også ansatte som ikke er fagutdannet, men som har solid erfaring med å arbeide med barn/ungdom og familier.

På våre institusjoner har vi litt ulike turnusordninger. De aller fleste har en tredelt turnus, men noen har også en medlever-turnus. Andre institusjoner har en kombinasjon. Vi ser at barn og ungdom har ulike behov, og vi er opptatt av at våre ansatte skal være mest mulig «påkoplet» for de barna/unge vi skal jobbe for. Dette krever at vi må ha gode turnusordninger. Vårt hovedfokus er stabilitet og kontinuitet i arbeidet med barna og deres familier.

Ledere for Frelsesarmeens barne- og familievern

Ledere for Frelsesarmeens barne- og familievern
Frelsesarmeens barne- og familieverns ledere. Fra venstre: May Lisbeth Smeby – faglig leder avtaler og kontroll, Anne Hernæs Hjelle – virksomhetsleder, Margaret Letnes – områdeleder fosterhjem, Sissel Sæther – faglig leder for opplæring og utvikling, Ann-Karin Carlsen – seniorrådgiver område institusjon, Bente Vaage – områdeleder forebyggende, Janna Indregård – faglig leder HR og system, Tone Hege Brekke Uppstad – områdeleder institusjon. (Foto: Mette Randem)
En stor del av de ansatte definerer idealisme som viktig i arbeidshverdagen, og forbinder dette med å strekke seg litt lengre.
– NOVA-rapporten NOTAT nr. 5/10
Brosjyre kart
Oversikt over Frelsesarmeens barne- og familieverns sine virkeområder.

NOEN AV VÅRE TILBUD INNEN BARNE- OG FAMILIEVERN