Frelsesarmeen logo

Personvernerklæring

Denne personvernerlæringen handler om hvordan Frelsesarmeen samler inn og bruker personvernopplysninger som vi mottar fra brukere av våre nettsider. Med personvernopplysninger menes opplysninger som kan knyttes til privatpersoner.

1. Om personopplysninger og personvernerklæring


I samsvar med Personopplysningsloven av 2018 og EUs personvernforordning (GDPR) kvalitetssikrer Frelsesarmeen kontinuerlig hvordan vi behandler personopplysninger og at behandlingen er i tråd med regelverket.

Denne personvernerklæringen gjelder deg som besøker våre nettsider, som støtter oss økonomisk, er fadder eller er abonnent på Krigsropet.

Personopplysninger er enhver opplysning om fysiske personer, mens behandling av personopplysninger omfatter enhver bruk av disse opplysningene.

Det er viktig for oss at dine personopplysninger og din personlige integritet beskyttes og at vi behandler informasjon og de personopplysninger som vi har om deg på en lovlig og transparent måte i tråd med personvernregelverket.

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi gjør dette.


2. Hvilke personopplysninger behandler vi, og til hvilket formål?

Når du besøker nettportalen frelsesarmeen.no samles standard internett logginformasjon, inkludert IP-adresse, nettlesertype og språk, besøkstider og refererende nettadresser.

Når du støtter oss med en gave, registrerer deg som fadder eller abonnerer på Krigsropet får vi tilgang personopplysninger om deg, i den utstrekning som er nødvendig for formålet, som er å administrere ditt giver/fadder/abonnentforhold.

Følgende personopplysninger registreres:

  • Navn
  • Personnummer (dersom du oppgir dette)
  • Adresse og annen kontaktinformasjon
  • Betalingshistorikk


3. Hva brukes personopplysningene til, og på hvilket behandlingsgrunnlag
?

Personopplysningsloven av 2018 definerer seks ulike behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger må ha et definert behandlingsgrunnlag.

Personaliaopplysningene nevnt over behandler vi med grunnlag i at det foreligger en berettiget interesse. Dette er opplysninger som er nødvendige for å administrere fadder/giver/abonnementsforholdet ditt med Frelsesarmeen.

Lovkravet for behandling av personopplysninger på bakgrunn av en berettiget interesse er at vi har foretatt en vurdering av om formålet med bruken av dine personopplysninger er forholdsmessig sammenlignet med ditt personvern. For ytterligere informasjon og ved spørsmål om denne vurderingen, kan du ta kontakt med oss som angitt nedenfor.

Samtykke brukes ikke som behandlingsgrunnlag for de personopplysningene som er nødvendige å behandle for at du skal kunne være fadder/giver/abonnent. Man kan ikke velge å ikke gi disse opplysningene om man vil være dette, og det vil derfor ikke være snakk om et reelt samtykke.

Samtykke brukes derimot som behandlingsgrunnlag for personopplysninger som ikke er avgjørende for å kunne være fadder/giver/abonnent, men som vi likevel ønsker å innhente fra deg. Dette gjelder samtykke til å motta annen informasjon på epost eller brevpost ut over det som er nødvendig for formålet over.

Det lovmessige kravet til samtykke er at det skal være frivillig, spesifikt og utvetydig. Videre er det et prinsipp at et samtykke når som helst kan trekkes tilbake.


4. Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Din IP-adresse er per definisjon også en personopplysning. Når du besøker nettportalen frelsesarmeen.no registrerer vi IP-adressen din kun til statistiske formål, og deler denne ikke med noen.

Vi deler ikke din kontaktinformasjon med andre aktører. Dersom du har samtykket deler vi opplysninger om økonomiske gaver med skatteetaten slik at du er berettiget til skattefradrag.

Lagring av data er også en form for behandling av personopplysninger. Derfor er Evry as, hvor Frelsesarmeen leier lagringstjenester og sikkerhetstjenester i form av brannmurbeskyttelse en databehandler i henhold til personvernregelverket.

Det er også Xledger som er Frelsesarmeens leverandører av verktøy for regnskap.

Disse systemene er sikret mot uautorisert tilgang. Kun ledere og de som har behov for det kan se opplysningene, for eksempel regnskapsmedarbeidere. All behandling av personopplysninger omfattes av taushetsplikten. Ingen av våre tjenesteleverandører er lokalisert utenfor EU/EØS.

All deling vil skje i henhold til lover og regler og dine personopplysninger komme ikke til å bli benyttet til annet enn det vi allerede har informert deg om.


5. Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?

Vi behandler personopplysningene dine så lenge som nødvendig for å logge trafikken på våre nettsider og generere trafikk, eller for å administrere giver/fadder/abonnementsforholdet, i tråd med berettiget interesse og etter fastsatte krav i loven.


6. Dine rettigheter

Som registrert har du flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Her får du informasjon om hvilke disse er, og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor Frelsesarmeen i forbindelse med behandling av dine persondata.

Innsyn
Du kan sende oss en forespørsel om innsyn i vår behandling av dine personopplysninger.

Retting
Dersom du mener opplysningene vi har lagret om deg ikke er riktige (f.eks. e-postadresse eller stilling) kan du når som helst be om at vi retter dette.

Protestere
Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, kan du protestere mot behandlingen.


Trekke ditt samtykke
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om at vi skal lagre og behandle dine personopplysninger, der slikt samtykke er gitt. Dette gjelder kun opplysninger som behandles på grunnlag av samtykke, ikke det som behandles med grunnlag i en berettiget interesse.

Sletting
Dersom du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller du trekker tilbake ditt samtykke, vil all informasjon som vi har lagret om deg bli slettet. Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet under andre omstendigheter, kan du enkelt rette en henvendelse til oss om dette. Dette gjelder kun opplysninger som behandles på grunnlag av samtykke, ikke berettiget interesse.

Dataportabilitet
Du har rett til å kreve dataportabilitet for opplysninger om deg selv som du har gitt til Frelsesarmeen, og som har behandlingsgrunnlag i samtykke eller avtale. Dersom du ønsker å utøve din rett til portabilitet vil de aktuelle opplysningene om det bli sendt deg, eller en tredjepart som du utpeker så fremt dette er teknisk mulig.

Rett til å begrense behandlingen
Dersom du ønsker vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du be om dette.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet
Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personopplysningsloven eller personvernforordningen har du rett til å klage på dette til tilsynsmyndighetene. For Norge er dette Datatilsynet, og klager kan leveres på deres nettsider datatilsynet.no.


7. Behandlingsansvarlig

Frelsesarmeen v/Forvaltningssjefen er behandlingsansvarlig for den behandlingen av personopplysninger som beskrives i denne personvernerklæringen.


8. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en modifisert personvernerklæring har virkning fra den revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon.


9. Kontakt

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående ditt personvern, kan du ta kontakt med oss per epost personvernombud@frelsesarmeen.noeller du kan rette en henvendelse til personvernombudet på telefon på 90 78 05 87.