Varsling

Frelsesarmeen skal være et trygt sted å være – både for frivillige, arbeidstakere, gjester, hjelpemottakere og medlemmer. Her finner du info om hvordan du kan varsle om kritikkverdige forhold.

Frelsesarmeen ønsker å korrigere alle forhold som er kritikkverdige på lavest mulig nivå og legge til rette for at de blir tatt opp og løst på best mulig måte. Vi skal ha en kultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og reise kritiske spørsmål på en konstruktiv måte internt.

Definisjoner

Varsling innebærer at noen, ofte en arbeidstaker, gjør oppmerksom på kritikkverdige forhold på en arbeidsplass, i en organisasjon eller lignende. Personen som varsler kalles gjerne varsler.

Kritikkverdige forhold er brudd på lover/forskrifter, interne prosedyrer/retningslinjer herunder etiske retningslinjer og en alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.

Når kan/skal man varsle?

Dersom du har forsøkt eller synes det blir vanskelig å ta kritikkverdige forhold opp direkte med den det gjelder, kan du varsle. Det er ikke alltid enkelt å vite om det man har erfart er kritikkverdig. Listen under er ment som et utgangspunkt.

 • Underslag og tyveri
 • Økonomiske misligheter og korrupsjon
 • Brudd på anbudsregler
 • Brudd på sikkerhetsregler
 • Mobbing og trakassering
 • Seksuell trakassering/overgrep
 • Maktmisbruk
 • Brudd på taushetsplikt
 • Diskriminering
 • Brudd på etiske retningslinjer
 • Arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav
 • Uforsvarlig saksbehandling
 • Utroskap i arbeidsforhold
 • Andre misligheter (handlinger (eller unnlatelser) med formål å oppnå urettmessig fordel for seg selv eller andre.)

Hvem kan varsle?

Hvem som helst.

Må man identifisere seg?

Man kan varsle

 • åpent, da står man fram med navn til sakens parter.
 • konfidensielt, da er det bare den som mottar varselet som vet hvem varsleren er.
 • anonymt, da vet ingen hvem du er. Det er ofte svært vanskelig å undersøke og finne tilstrekkelig informasjon i saker der det varsles anonymt. Det er ofte behov for å be om tilleggsopplysninger i varslingssaker for å komme videre i undersøkelsene, og dette er umulig om man ikke vet hvem som har varslet.

Vi oppfordrer til i størst mulig grad å varsle åpent eller konfidensielt.

Hvordan varsle?

Varsling kan skje på følgende måter:

 • Hvis du er ansatt: muntlig eller skriftlig til nærmeste leder, tillitsvalgt, verneombud eller sentral varslingskanal.
 • Hvis du er frivillig, gjest, hjelpemottaker, medlem eller annet: muntlig eller skriftlig til den som er nærmeste overordnet til den som du varsler om. Dersom dette ikke er aktuelt, for eksempel fordi du ikke vet hvem nærmeste overordnede er, kan du varsle til sentral varslingskanal; se nedenfor.

Alle bør fylle ut skjema for varsling som du finner nederst i artikkelen. Dette sikrer at nødvendige opplysninger kommer med.

Frelsesarmeens sentrale varslingskanal

Dersom det ikke er ønskelig eller ikke har ført frem å varsle nærmeste overordnede, kan Frelsesarmeens sentrale varslingskanal benyttes. Skjema for varsling (se lenke over) fylles alltid ut. Varselet går da til Frelsesarmeens internrevisjon som kan nås på følgende måter:

 • E-post. Avsender kan om ønskelig være anonym og sende epost fra en adresse som ikke identifiserer avsender til: internrevisor@frelsesarmeen.no
 • Brev. Avsender kan om ønskelig være anonym uten å identifisere seg i brevet:
  Internrevisjonen, Frelsesarmeens hovedkvarter, Boks 6866 St Olavs plass, 0130 Oslo

Mer informasjon om varsling for ansatte i Frelsesarmeen finner du i Frelsesarmeens kvalitetssystem her (krever innlogging).