Frelsesarmeen logo

Oppdatering fra sentralt beredskapsteam

NY oppdatering 07.12.2021

Sist oppdatert:

Nye nasjonale tiltak – gjeldende fra 9. desember

Nok en gang kommer det nye nasjonale innstramminger for å få kontroll på koronautbruddene landet rundt.

Frelsesarmeen følger både nasjonale og lokale anbefalinger og tiltak, med målsetning om å kunne gjøre mest mulig for dem som trenger oss nå frem mot jul. Vi skal ha julegryter, julearrangement og annet utadrettet arbeid så langt det er mulig, men med nødvendige tiltak for å gjøre dette på en sikrest mulig måte.

Og ikke minst skal vi opprettholde våre sosiale tiltak og alle stabsfunksjonene som er med å gjøre det utadrettede arbeidet mulig.

Nye tiltak meldt fra regjeringen 7. desember

Dette er de nasjonale tiltakene som har innvirkning på Frelsesarmeen, samt hva de betyr for våre aktiviteter:

Avstand og sosial kontakt

Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.

Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg. Treff andre utendørs når det er mulig.

Påbud om munnbind når avstand ikke kan holdes eller andre former for barrierer.

For Frelsesarmeen betyr dette:

En meters avstand gjeninnføres som generell regel. Dette gjelder også for arrangement og andre settinger innendørs, men ikke i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Munnbind når avstand ikke kan holdes.

Organiserte fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.

Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.

Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.

For Frelsesarmeen betyr dette:

Aktiviteter/øvelser for voksne over 20 år kan gjennomføres med maks 20 personer, med en meters avstand.

Arbeidsliv

Anbefaling om 1 meters avstand og påbud om hjemmekontor.

Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Hjemmekontor der det er mulig

Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.

For Frelsesarmeen betyr dette:

Konsekvensen av dette er at hovedregelen nå på nytt er at arbeid skjer hjemmefra for arbeidsoppgaver hvor dette er mulig. Dette etter samme vurderinger som tidligere i pandemien.

Arrangementer og sammenkomster

Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler

Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.

3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.

Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

For Frelsesarmeen betyr dette:

Avstandsreglene gjelder på nytt under arrangement. Stoler skal rigges slik at det er en meter mellom stolrader og det skal være en ledig stol mellom personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

Maks 50 personer uten faste tilviste plasser, maks 200 ved faste tilviste plasser. Se prosedyre om arrangement på korps for definisjon.

Munnbind skal brukes ved inn og utgang som tidligere kunngjort.

Det skal igjen registreres møtebesøkende hvis behov for senere smittesporing.

Serveringssteder

Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.

Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

For Frelsesarmeen betyr dette:

I våre kafeer og velferdssenter må stoler rigges slik at en meters avstand kan holdes mellom personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. Det skal registreres besøkende for eventuelt senere smittesporing.

Barnehager

Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå.

For Frelsesarmeen betyr dette:

Barnehagene følger regler i kommunene.

Butikker

Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.

Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.

For Frelsesarmeen betyr dette:

En meters avstand og munnbind for ansatte og kunder gjelder på nytt.

Karantene

Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

For Frelsesarmeen betyr dette:

Dette har konsekvenser for hvem som skal i karantene ved smitteutbrudd i våre enheter.

Lokale tiltak - I tillegg er det viktig å følge med på lokale tiltak og retningslinjer.

Oppdatering av prosedyrene

Koronaprosedyrene oppdateres løpende i tråd med nye regler. Se prosedyrene for detaljer og presiseringer om punktene over.

Smitte og karantene

Vi har siden forrige oppdatering hatt mye smitte blant ansatte og brukere, men ikke hatt noen alvorlige sykdomsforløp som følge av smitte.

Pandemien er ikke over, men over i en ny fase. Sentralt beredskapsteam kan kontaktes ved spørsmål på sentralberedskap@frelsesarmeen.no - og SKAL kontaktes ved smitteutbrudd internt i våre virksomheter.

Lise O. Luther
forvaltningssjef / sentralt beredskapsteam


RELATERTE SAKER