5 kadetter står utenfor Frelsesarmeens offisersskole på Jeløy.

Frelsesarmeens offisersskole

Et toårig utdanningstilbud for deg som ønsker å gå inn i en heltidstjeneste for Frelsesarmeen.

Formålet med Frelsesarmeens offisersutdanning er å utruste og utdanne mennesker som ønsker å gå inn i heltidstjeneste som offiserer i Frelsesarmeen. Offiserens fremste oppgave er å gi uttrykk for og fremme Frelsesarmeens oppdrag.

Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle kristne kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av kjærligheten til Gud. Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.
– The Salvation Army International Mission Statement

Les mer om ulike typer medlemskap i Frelsesarmeen

En variert og allsidig tjeneste

Frelsesarmeens mange korps (menigheter/nærmiljøkirker), sosiale institusjoner, diakonale tiltak og nybrottsarbeid gir mulighet for en mangeartet offiserstjeneste. Som ledere i Frelsesarmeen har offiserene et spesielt ansvar for å bidra til et nært og levende samarbeid mellom de ulike arbeidsgrenene i Frelsesarmeen lokalt. Korpsledererfaring er en god og ønsket kompetanse for alle andre typer offiserstjeneste.

Offisersutdanningen skal derfor:

  • utruste og fostre mennesker til heltidstjeneste som offiser i Frelsesarmeen, med varme hjerter og glødende engasjement, og fremme åndelig vekst og modenhet med basis i kristent disippelskap
  • utvikle grunnleggende lederegenskaper, motivasjon, personlig trygghet og en klar identitet som offiser i Frelsesarmeen
  • gi teologisk innsikt, relevant kunnskap og praktisk erfaring til reflektert og dyktig tjeneste
  • gi trygghet, modenhet og integritet til å kunne søke og motta kunnskap og veiledning og være i en vedvarende lærings- og dannelsesproses
fem kadetter i en sofa i stua på Frelsesarmeens offisersskole
Å bli offiser i Frelsesarmeen er å gå inn i en tjeneste som er allsidig og spennende.

Søknad om studieplass

Frelsesarmeens offisersskole er en offentlig godkjent fagskole som er en høyere yrkesfaglig utdanning. Opptaksreglementet finner du nedenfor.
For å få opptak ved offisersskolen må man i tillegg til de formelle kravene gjennomgå en skikkethetsvurdering. Den innebærer blant annet at man må være soldat i Frelsesarmeen og aktiv i sitt korps (nærmiljøkirke/menighet). Mer om vurderingsprosessen og kontaktinformasjon finner du nederst i denne artikkelen.

En soldat som er tatt opp ved skolen, men ikke begynt studiet, kalles aspirant, mens en som studerer ved skolen kalles kadett. Hvis du blir antatt som aspirant til offiserstjenesten, og fyller de formelle opptakskravene, vil du bli tatt opp som student og kadett ved Offisersskolen.

Frelsesarmeens offisersskole vil ha opptak av kadetter og oppstart annethvert år. Neste oppstart er i 2021.

Vurdering av skikkethet

Den som ønsker å bli offiser i Frelsesarmeen må være:

  • soldat i Frelsesarmeen og aktiv i sitt lokale korps
  • kjent med hva det innebærer å være offiser i Frelsesarmeen
  • kjent med hvordan søknadsprosessen for offisertjeneste foregår

I skikkethetsvurderingen inngår samtaler med korpsleder, divisjonsleder og aspirantkontakt. Samtalene søker å klarlegge søkers kallsbevissthet, motivasjon, praktiske, økonomiske og personlige forhold, og forståelse for de forpliktelser som ligger i offiserstjenesten.

Korpsleder, divisjonsleder og aspirantkontakt gir sine vurderinger til aspirantkomiteen som konkluderer om hvorvidt kandidaten vurderes som skikket til opptak ved Offisersskolen.

I løpet av utdanningstiden vil det være Ordinasjonsrådet som ivaretar skikkethetsvurderingen før ordinasjon til offiserstjeneste.

Fokus på fire funksjoner

Utdanningen vil spesielt fokusere på fire fremtredende funksjonene, beskrevet ved hjelp av ordene: Hyrde, forkynner, diakon og forvalter.

Hyrdefunksjonen omfatter åndelig omsorg, veiledning og sjelesorg overfor mennesker som oppsøker Frelsesarmeen, og åndelig lederskap og omsorg overfor medarbeidere og medlemmer, barn og unge.

Forkynnerfunksjonen omfatter formidling av det kristne budskapet ved hjelp av ulike uttrykksformer, og å inspirere og utfordre medarbeidere, medlemmer og mennesker som oppsøker Frelsesarmeen til tro og disippelskap.

Diakonfunksjonen omfatter på en særskilt måte praktisk tjeneste og omsorg for mennesker i nød, ved å bygge inkluderende fellesskap, lindre smerte og gå sammen med mennesker et stykke av veien. Diakonifunksjonen rommer også kamp for rettferdighet og menneskeverd.

Forvalterfunksjonen omfatter forvaltning av Frelsesarmeens prinsipper, personell og økonomi, og i den store sammenhengen, engasjement og praktisk handling for klima og miljø. Praktisk lederskap og samarbeid med medarbeidere er helt sentralt, samt ledelse, organisasjon og styring av Frelsesarmeens enheter, på ulike nivå i organisasjonen.

bilde av en av kadettene som ble uteksaminert sommeren 2020, Britt Levine Lundin

Er du nysgjerrig på offisersutdanningen og vil vite mer? Ta kontakt:

Thormod Langeland
Major, rektor
thormod.langeland@frelsesarmeen.no

eller

Anne-Grethe Amland
Major, aspirantkoordinator
anne-grethe.amland@frelsesarmeen.noKONTAKTINFO FRELSESARMEENS OFFISERSSKOLE


Frelsesarmeens offisersskole

Strandpromenaden 179, 1516 Moss
Telefon: 69 91 10 80
Organisasjonsnr: 924 357 541
Bankkonto: 2801.53.79040

Thormod Langeland

major, rektor

RELATERTE SAKER