Tur legatsøknad støtte frelsesarmeen

Søk om tilskudd fra Frelsesarmeens legater

Det er igjen tid for å søke Frelsesarmeens legater. Fristen går ut 29. august, og i år deles det ut i overkant av 10 millioner kroner.

• Foto: Mette Randem
Sist oppdatert:

– Dette er en mulighet til å finansiere noe man ellers ikke nødvendigvis ville fått penger til over vanlig drift, sier legatenes styreleder Bente Strømner Gundersen.

Hun oppfordrer alle til å søke og forteller at det i fjor kom inn over 200 søknader, hvorav ca. 100 ble innvilget.

– Pengene som ble delt ut i fjor gikk blant annet til arbeid blant lavinntektsfamilier, hjelp til jul, familieaktiviteter, ungdomssatsninger, fengselsaktiviteter, fremvisningsutstyr og hørselstilrettelegging i korpsbygg, samt et mangfold av eldre og seniortiltak, forteller Gundersen.

Oversikt over legater det kan søkes på, samt retningslinjer for innsending av søknad og lenke til søknadsskjema og budsjettmal, finnes lenger nede i saken.

En godt begrunnet søknad

– Vi liker søknader om igangsetting av nye aktiviteter som støtter oppunder Frelsesarmeens oppdrag. Dersom søknadene også er innovative, blir vi veldig interessert, sier leder for Frelsesarmeens seksjon for arv, Øivind Oland Christensen, som også er sekretær i legatstyrene.

Han presiserer at en grundig oppsatt søknad som inkluderer hvilket legat det søkes på, til hvilket formål det skal brukes og en god beskrivelse av tiltaket/aktiviteten sammen med et utfyllende budsjett, er en god søknad.

– Tanken er at støtte fra legat kan være en igangsettingshjelp eller en videreutvikling av tiltak eller aktiviteter som allerede er i gang, forklarer Øivind.

Han forteller at bruken av legatmidler skal rapporteres i etterkant, både fordi det kreves som del av forsvarlig forvaltning, men også fordi man er på jakt etter de gode historiene.

– Å gjennomføre synlige frelsesarmétiltak og kommunisere de gode historiene, gjør at mennesker vil ønske å testamentere til oss i fremtiden. Synliggjøring av vårt arbeid er den beste markedsføringen vi kan få, og de gode historiene er en del av dette, avslutter Christensen.

Arvemidler

Frelsesarmeen forvalter 7 legater med utgangspunkt i testamentariske gaver der det kan søkes om tilskudd. Legatene har egne vedtekter som beskriver formålet, og formålet er basert på de enkelte testamenter. Hvert av legatene har et eget styre som for tiden er ledet av oberst Bente Strømner Gundersen. Det er 2 ordinære styremøter per legat i året. Høstens styremøter har som hovedsak å behandle innkomne søknader for tilskudd i 2023.

Slik sender du inn legatsøknad

  • Fyll ut søknadsskjema som du finner her.
  • Husk å legge ved budsjett! Budsjettmal finner du her.
  • Dersom det søkes fra flere legater til samme prosjekt, må det sendes én søknad til hvert legat.
  • Søknadsfristen er senest innen utgangen av mandag den 29. august

En strukturert utfylt søknad, der det klart fremgår hvilket legat det søkes på, hva det søkes støtte til og med beskrivelse av formål og aktiviteter, fulgt av et budsjett der aktivitetene beregnes og summeres, er et krav.

Søknadene registreres og behandles av Forvaltningsavdelingen ved Frelsesarmeens hovedkvarter i henhold til legatenes respektive vedtekter og testamenter. Vurdering og tildeling gjøres av legatenes styre etter fristen. Svar blir sendt søkerne så snart det foreligger en beslutning.

I søknadsmalen velger du først hvilket legat søknaden gjelder. Følg så malen og fyll ut opplysninger om søker, søknadens formål og beløp samt begrunnelse. Legg ved budsjett.

Søknadene registreres og behandles av Forvaltningsavdelingen ved Frelsesarmeens hovedkvarter i henhold til legatenes respektive vedtekter og testamenter. Vurdering og tildeling gjøres av legatenes styre etter søknadsfristen.

Svar blir sendt søkerne så snart det foreligger en beslutning.

Spørsmål?

For spørsmål om legater og søknader, kontakt Forvaltningsavdelingen ved Øivind Oland Christensen.

Tlf. 408 05 767 eller e-post.


RELATERTE SAKER