Søk om tilskudd fra Frelsesarmeens legater

Søk om tilskudd fra Frelsesarmeens legater

Det er igjen tid for å søke Frelsesarmeens legater. Fristen går ut 31. august og i år deles det ut 8 millioner kroner.

• Foto: Anna Samoylova, Unsplash
Sist oppdatert:

– Dette er en mulighet til å finansiere noe man ellers ikke nødvendigvis ville fått penger til over vanlig drift, sier legatenes styreleder Bente Strømner Gundersen.

Hun oppfordrer alle til å søke og forteller at det i fjor kom inn over 130 søknader, hvorav ca. 80 ble innvilget.

– Pengene som ble delt ut i fjor gikk blant annet til arbeid blant lavinntektsfamilier, hjelp til jul, familieaktiviteter, ungdomssatsninger, fengselsaktiviteter, fremvisningsutstyr og hørselstilrettelegging i kopsbygg, samt et mangfold av eldre og seniortiltak, forteller Gundersen.

Oversikt over legater det kan søkes på, samt retningslinjer for innsending av søknad finnes lenger nede i saken.

En god søknad

– Vi liker søknader om igangsetting av nye aktiviteter som støtter oppunder Frelsesarmeens oppdrag. Dersom søknadene også er innovative blir vi veldig interessert, sier leder for kontoret for arvesaker Øivind Oland Christensen, som også er sekretær i legatstyrene.

Han presiserer at en grundig oppsatt søknad som inkluderer hvilket legat det søkes på, til hvilket formål det skal brukes og en god beskrivelse av tiltaket/aktiviteten sammen med et utfyllende budsjett, er en god søknad.

– Tanken er at støtte fra legat kan være en igangsettingshjelp eller en videreutvikling av tiltak eller aktiviteter som allerede er i gang, forteller Øivind.

Han forteller at bruken av legatmidler skal rapporteres i etterkant, både fordi det kreves som del av forsvarlig forvaltning, men også fordi man er på jakt etter de gode historiene.

– Å gjennomføre synlige Frelsesarmétiltak og kommunisere de gode historiene gjør at mennesker vil ønske å testamentere til oss i fremtiden. Synliggjøring av vårt arbeid er den beste markedsføringen vi kan få og de gode historiene er en del av dette, avslutter Christensen.

Arvemidler

Frelsesarmeen har i lang tid forvaltet en rekke enkeltlegater som i utgangspunktet ble opprettet fordi mennesker i sitt testament og som sin siste vilje har tilgodesett Frelsesarmeens arbeid. De fleste enkeltlegatene er nå samlet i 6 felleslegater med egne vedtekter som beskriver formålet, og formålet er basert på de enkelte testamenter. Hvert av de 6 felleslegatene har et eget styre som for tiden er ledet av oberst Bente Strømner Gundersen. Det er 2 ordinære styremøter per legat i året. Høstens styremøter har som hovedsak å behandle innkomne søknader for tilskudd i 2021.

Slik sender du inn legatsøknad

  • Fyll ut skjema for søknad. Lenke til skjema ligger nederst på siden.
  • Søknaden sendes inn på e-post til legat@frelsesarmeen.no med kopi til DC/DHK, som gir sine vurderinger og anbefalinger. Til sammen gir dette legatstyrene et godt grunnlag for å prioritere og beslutte.
  • Søkere fra sosialavdelingen sender også e-post til legat@frelsesarmeen.no med kopi til respektive seksjonsleder på HK.
  • De ulike legatene har ulike formål som bestemmer hva slags tiltak som midlene kan benyttes på.
  • Dersom det søkes fra flere legater til samme prosjekt, sendes én søknad til hvert legat.
  • I e-postens emnefelt OG i søknadens overskrift MÅ det skrives til hvilket legat det søkes fra.
  • Legg ved et budsjett som vedlegg til søknaden. Budsjettmal finnes her.
  • Søknadsfristen er 31. august.

En strukturert utfylt søknad, der det klart fremgår hvilket legat det søkes på, hva det søkes støtte til og med beskrivelse av formål og aktiviteter, fulgt av et budsjett der aktivitetene beregnes og summeres, er et krav.

Søknadene registreres og behandles av Forvaltningsavdelingen ved Frelsesarmeens hovedkvarter i henhold til legatenes respektive vedtekter og testamenter. Vurdering og tildeling gjøres av legatenes styre etter fristen. Svar blir sendt søkerne så snart det foreligger en beslutning.

For spørsmål om legater og søknader kontakt Forvaltningsavdelingen ved Øivind Oland Christensen.
Tlf .22 99 85 63/40 80 57 67
E-post: oivind.christensen@frelsesarmeen.no


RELATERTE SAKER