Fyrlyset Frode Woldsund 13 2 beh
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Fyrlyset, Oslo

Når livet oppleves som et mørkt seilas – tilbyr Fyrlyset rusmiddelavhengige støtte og beskyttelse.

Fyrlyset er et kontaktsenter for mennesker med rusproblemer over 18 år i Oslo. Her kan besøkende få dekket sitt grunnleggende behov for mat, drikke, klær og hygiene. Senteret har daglig besøk av 150–225 mennesker som benytter seg av de ulike tilbudene. Vi har sett en økning i antall besøkende siste år.

Det serveres mat og drikke gjennom hele åpningstiden. Dusj og klesutdeling er tilgjengelig for de som har behov for det, og det er mulig å sende klær til Frelsesarmeens vaskeri. Vi tilbyr frisør en dag per uke.

På Fyrlyset er det mulighet for å låne telefon og datamaskin. Vi har også den enkeltes åndelige behov i fokus. Det holdes ukentlig andakter, med forbønn og sang. Vi har samtalegruppe for gjestene i etterkant av andaktene.

Det holdes månedlige brukerforum, dette som en del av brukermedvirkningen på tiltaket. Fyrlyset har også fotballtreninger en gang per uke i sommerhalvåret.

En gruppe på 120 frivillige holder Fyrlyset åpnet på søndager og helligdager med samvær, andakt og middag. Det er cirka 20 frivillige som hjelper til på dagtid i ukedagene.

Fyrlyset legger vekt på å ha gode kontakter og relasjoner også til det øvrige tiltaks- og behandlingsapparatet. Vi deltar i sentrumssamarbeidet sammen med politi, helsevesen og andre lavterskelaktører.

Den enkeltes verdighet

Vårt viktigste fokus er den enkeltes verdighet og livskvalitet i en sårbar situasjon. Fyrlyset skal være en aktiv bidragsyter og konstruktiv pådriver for brukernes utvikling og problemløsning.

Vi mener at dette ivaretas gjennom respekt, omsorg, grensesetting, ansvarliggjøring og gjennom relevante og gode tjenester som stimulerer den enkeltes iboende ressurser.


Tro på endring og bedring

Alle ansatte ved Fyrlyset kan gjennomføre hjemmebesøk eller følge til sosiale aktiviteter. Videre jobber vi for at gjestene skal opprette eller gjenopprette kontakt med offentlige instanser og hjelpeapparat. Vi ser det som vår oppgave å styrke håpet, troen på bedring, endring, lindring og rusfrihet.

Fyrlyset tilbyr sosialfaglig oppfølging fra sosionomer, vernepleier, sykepleiere og øvrige miljøterapeuter. Vi er tilgjengelige blant annet for å følge brukerne til ulike instanser, undersøkelser eller behandlere.


Oppsøkende tjeneste

Vi ser det også som vårt ansvar å kunne «ta temperaturen» på situasjonen for hjemløse og folk på gata. Gjennom oppsøkende patruljer forsøker vi å dokumentere og observere situasjonen for hjemløse og mennesker med rusproblemer.

Fyrlysets oppsøkende tjeneste bekjemper ensomhet hos våre gjester gjennom hjemmebesøk og besøk på sykehus/institusjoner. Vi ser at mange i vår målgruppe sliter med ensomhet og lite innhold i hverdagen utenfor vår åpningstid. Dette gjøres i tillegg til tellinger av ansamlinger av mennesker med rusproblemer og oppsøkende arbeid på tilholdssteder, for eksempel byens parkeringshus.


Samarbeid med Feltpleien

Fyrlyset er samlokalisert med og har et tett samarbeid med Feltpleien. Dette samarbeidet ser vi stor gevinst av, hvor våre brukere får direkte adgang til et gatenært helsetilbud alle ukedager.

I november 2018 fikk Fyrlyset og Feltpleien innvilget støtte til prosjektet «Tett på det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum» av Helsedirektoratet. Prosjektet er i oppstartsfasen og det er ansatt psykolog, psykiatrisk sykepleier, sykepleier og sosionom. Prosjektet skal tilby tilpassede aktiviteter/gjøremål for mennesker med rusproblemer med sammensatte psykiske og fysiske utfordringer. Målet er å bedre deres livskvalitet samt minske problemene knyttet til det åpne rusmiljøet i Urtegata i Oslo.


Åpningstider

Fyrlyset er åpent hverdager klokken 09.00-14.00, og søndager klokken 11.00-13.00.

Følg oss på Facebook

Fyrlyset og Tett på drives av midler fra Oslo kommune, Helsedirektoratet, gaver og tilskudd fra Frelsesarmeen sentralt.


KONTAKTINFO FYRLYSET, OSLO


Frelsesarmeens rusomsorg, Fyrlyset

Urtegata 16 A, 0187 Oslo
Telefon: 23 03 66 80
Organisasjonsnr: 974 825 317

RELATERTE SAKER