Med Hap i Bagasjen HRN 3639
Alt om vårt arbeid med sårbare grupper

Med håp i bagasjen

Frelsesarmeen og Fretex har lang erfaring med å møte mennesker i sårbare situasjoner. Vi ser at noen blir sittende fast i en hjelpetrengende situasjon uten reelle muligheter å komme seg ut av denne onde sirkelen alene, enten det dreier seg om fattigdom, isolasjon eller gjentagende kriser.

Hensikten med programmet er å hjelpe mennesker inn i en prosess som kan ta dem fra et liv der kriser stadig oppstår – til en bærekraftig og bedre hverdag. Slik ønsker vi å bidra i samfunnet ved at flere familier kan bli uavhengige av sosialhjelp og hindre negativ sosial arv.

Viktige nøkler i dette arbeidet er jobbveiledning, nettverksbygging og språktrening. Livsendringen starter med veiledning og gode samtaler, parallelt med at deltakerne får hjelp til å dekke basisbehov og tilbud om sosial tilhørighet og aktiviteter. Den viktigste ingrediensen i denne forandringsprosessen er håp. Vår erfaring er at ny livsgnist og nytt pågangsmot drastisk øker mulighetene for gode prosesser og reell forandring.

Hvem kan få hjelp?

Målgruppen for programmet er sårbare enkeltpersoner eller familier uten et godt nettverk – mange med innvandrerbakgrunn – og som har et genuint ønske om forandring og en motivasjon til å gjøre en egeninnsats parallelt med den støtten vi kan tilby.

Hvordan vi hjelper

Vi tilbyr individuelt tilpasset bistand basert på deltakernes ressurser, ønsker, muligheter og utfordringer. Sammen med deltakeren utvikler vi en handlingsplan med tydelige mål og delmål. Vi ønsker å bistå både deltakeren og familien hele veien til stabilitet, integrering og arbeid.

Konkret vil det si et veiledningsforløp hvor man på individnivå blir fulgt opp av et team som består av jobbkonsulent (fra Fretex), annen veileder (en leder fra den lokale Frelsesarmeen eller fra Frelsesarmeens sosialtjeneste) og deltakerfamilien.

I veiledningen legges det vekt på å skape god kontakt med det offentlige, som NAV og Voksenopplæringen, samt andre sosiale aktører og hjelpeapparat etter behov, frivillige og lokalsamfunnet rundt.

Med Hap i Bagasjen HRN 3603
Bergen er en av byene som tilbyr programmet Med håp i bagasjen. Her fra et jobbverksted i Frelsesarmeens lokaler i sentrum.

Evaluering

Det er utviklet en egen indikatorindeks for programmet, som blant annet måler grad av økt fremtidshåp, trivsel, nettverk og tilhørighet til arbeidsmarkedet. Deltakeren scorer seg selv både ved oppstart, underveis og ved endt program.

Indikatorindeksen og målingene gjør det mulig å vurdere effekten av programmet, og sannsynliggjøre hvilken samfunnsnytte det har.

Hvorfor velge Frelsesarmeen/Fretex?

Med håp i bagasjen bygger på et anerkjent og forskningsbasert veiledningsprogram utviklet av Frelsesarmeen i USA. Programmet er tilpasset norske forhold. Frelsesarmeens ressurser fra ulike enheter samkjøres, samtidig som vi har fokus på å øke samarbeidet mellom det offentlige, lokalsamfunnet, og andre eksterne aktører. Sammen kan vi bidra mer målrettet med våre ressurser til fordel for deltakerne. Vi vil nå enkeltpersoner og familier med best mulig tilpasset veiledning og oppfølging.

Frelsesarmeen har lang erfaring og er kontinuerlig i kontakt med målgruppen – og opplever stor grad av tillit både hos befolkning og myndigheter. Vi er pionerer på flere viktige områder i utviklingen av velferdsstaten, og har inngående kunnskap om utfordringer i samfunnet. Dette gir oss en unik posisjon også i dette arbeidet.

Fretex er en viktig del av Frelsesarmeen, og er Norges største arbeidsinkluderingsbedrift. De vil ha en nøkkelrolle i dette programmet. Fretex’ mål er å bidra til at mennesker får og beholder arbeid, og deres visjon er å gi folk grunn til å tro på framtiden. Årlig får over 1300 mennesker arbeid etter å ha deltatt i et jobbprogram hos Fretex.

Vi mener at økt grad av håp er en viktig nøkkel for å snu menneskers livssituasjon i sårbare perioder. Helhetlig tilnærming er vårt nøkkelord for suksess. Gjennom god, individuell veiledning, samkjøring av kompetanse og tilbud om støtte – også rundt hele familien – kan det tennes en gnist av nytt håp. Vår erfaring er at samlet kan det bli katalysatoren som trengs for å bryte krisesyklusen og å hjelpe deltakeren til å gjennomføre en prosess mot en stabil og varig god hverdag.

Kort oppsummert

Gjennom programmet Med håp i bagasjen, vil Frelsesarmeen:

  • Gi målrettet hjelp til deltakere som ønsker å bryte ut av fastlåste situasjoner som arbeidsledighet, fattigdom og/eller isolasjon.
  • Benytte Fretex’ kompetanse og erfaring med overgangshåndtering og karriereveiledning til å bistå deltakerne inn i egnet arbeid.
  • Samle Frelsesarmeens ressurser og tiltak i de aktuelle byene for å støtte enkeltindividets og familiens behov og målsetninger.
  • Være en bidragsyter for økt samarbeid mellom instanser i kommunen som yter tjenester til familien.
  • Være en katalysator for økt samkjøring og kontakt med lokale aktører (andre organisasjoner, foreninger og lag) for å styrke familiens nettverk og sosiale kapital.
  • Måle og dokumentere effekten av arbeidet.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med oss!

Yngvild Østvold Mejland, nasjonal koordinator
Mobil 913 63 378
Send e-post


RELATERTE SAKER