Frelesarmeen Eiendommer AS er forslagsstiller for Teisenveien 5
Foreløpig illustrasjon - utbygging av Teisenveien 5. Her vil det komme mange nye attraktive møteplasser til glede for både beboere og besøkende

Teisenveien 5

Ny møteplass med et aktivt og levende nærmiljø. Les mer om utbyggingen her.

Frelsesarmeen Eiendommer AS er forslagstiller for ny utbygging av Teisenveien 5. Detaljreguleringen ble vedtatt av Oslo kommune ved byutviklingskomiteen i mai 2019.

Følg saken og se alle dokumenter via Oslo kommunes Saksinnsyn


Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for 87 omsorgsboliger i nybygg. Nybygget får inntil 4 og 6 etasjer. I tillegg skal det etableres en barnehage med plass til ca. 214 barn i det bevaringsverdige skoleanlegget. Reguleringsplanen åpner også opp for at det kan etableres kultur- eller helseinstitusjoner innenfor planområdet, blant annet i rektorboligen (kontor/institusjon).

Planen legger til rette for en ny møteplass som bidrar til aktivitet i området med barnehage, omsorgsboliger med kafé og andre utadrettede funksjoner.


Omsorg+

Omsorg+ er navnet på konseptet for omsorgsboligene. Boligene er for eldre som er over 67 år, og som stort sett klarer seg selv - men kan føle at det utrygt, upraktisk eller ensomt å bo i eget hjem. Det er trygghetsbemanning til stede gjennom hele døgnet. Konseptet kjennetegnes ved et trygt hjemlig miljø, med mål om å drive omsorg og aktivitet med høy kvalitet.

Omsorg+ tilbyr tilpassede leiligheter, kafé og aktivitetssenter med attraktive tilbud samlet under samme tak. I tillegg vil det finnes servicetilbud, som frisør eller fotpleie.

Tilbudene er åpne for publikum, og det vektlegges at fellesområdene ute og inne skal tilby aktivitet og fellesskap - samtidig som at det er lommer for rekreasjon og hvile. Frelsesarmeen vil strekke seg etter å skape et Omsorg+ der beboere og gjester får mulighet til å forme det som skjer på huset, og bruke egne ressurser. Sammen skal vi skape attraktive møteplasser, gode opplevelser og engasjerende aktiviteter - for både beboere og nærmiljøet!

Frelsesarmeen skal drive Teisen Omsorg+ på oppdrag fra Oslo kommune. Omsorg+ er et kommunalt tilbud. Det er er kommunen som vurderer søknader, og som tildeler leilighet. Per 2020 finnes det totalt 11 Omsorg+ i Oslo. I tillegg til Teisen Omsorg+, er Frelsesarmeen driver av Ensjøtunet Omsorg+ i bydel Gamle Oslo.

Omsorg teisen 5 illlustrasjon
Foreløpig illustrasjon av Teisen Omsorg+

Barnehage

Frelsesarmeen har driftet barnehager siden barnekrybbene i 1894. Utgangspunktet den gangen var nøden og behovet for omsorg og tilsyn.

I 1958 opprettet Frelsesarmeen den første barnehagen. Vår erfaring sammen med kompetansen til de kommende ca. 55-60 ansatte (barneveiledere og barnehagelærere) vil være et viktig suksesskriterium for å kunne gi barn omsorgen og utviklingen de trenger, og et spennende barnehagemiljø på Teisen.

Les mer om hvordan vi jobber med barnehager


Det er lagt opp til ca. 214 barn, fordelt på tre etasjer. Barnehagens utearealer vil være tilgjengelige utenfor barnehagens åpningstid. I tillegg vil det være mulig med leie av lokaler i barnehagen, for eksempel gymsalen.

Vi ønsker å legge til rette for et inspirerende uteområde, som inviterer til kreativitet og allsidig fysisk aktivitet. Det skal være stor boltreplass, med et variert lekemiljø. Vi undersøker også mulighetene for å legge til rette for fremtiden, og koronautbruddet har vist oss hvor viktig det er å være forberedt på det uventede. Vi skal ha naturlige soner og en oase med naturlige inndelinger. Sonene vil kunne bli brukt i vanlig lek – men også fungere som et godt beredskapstiltak under uforutsette hendelser som krever restriksjoner på sosial kontakt.

Vi vet at barn er nysgjerrige, og alle barn skal få komme akkurat som de er – og oppleve mestring. Våre ansatte er den viktigste ressursen, men vi vet også at det fysiske miljøet er med på å legge til rette for en god barnehagehverdag. Dette vil prege utformingen av barnehagen innvendig. Det skal også være gode boltreplasser inne, og barnehagen vil i tillegg ha en egen gymsal som legger til rette for allsidig lek og aktivitet.

Teisenveien 5 barnehage
Foreløpig illustrasjon, barnehage
barnehage teisenveien 5
Foreløpig illustrasjon, barnehage


Status/fremdrift

Byggearbeid pågår, hvor forventet ferdigstillelse er sommer 2022.

Normal arbeidstid er satt til mandag-fredag klokken 07.00-19.00.

Naboinformasjon

Her finner du den siste naboinformasjonen utsendt av utbygger BundeBygg. Har du spørsmål til utbygger, kan du ta kontakt via e-post.