Regnbuen barnehage uteområde
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Frelsesarmeens barnehager

Barnehagedriften bygger på mer enn 100 års historie. I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de lyseste – og de grå.

Frelsesarmeens første barnekrybbe ble etablert i 1894. Utgangspunktet den gangen var nøden og behovet for omsorg og tilsyn. Etter krigen ble mange barnekrybber lagt ned. I 1975 kom en ny barnehagelov som fastslo at barnehagene ikke lenger hørte inn under barnevernsnemndene. Det ble ekspansjonstid for barnehageutbyggingen, og lettere for alle organisasjoner å drive barnehager. Frelsesarmeens sosialtjeneste så dette som en naturlig oppgave, og i dag har vi fire barnehager.

Våre barnehager

Solgry i Drøbak

Trollstua i Asker

Teisentoppen i Oslo

Auglendsdalen i Stavanger.

Styrking av barnets selvfølelse

I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de lyseste – og de grå. Vi ser på barndommen som en komplett tilværelse med egenverd, ikke kun som en forberedelse til voksenverdenen.

Vi legger til grunn at barnet er skapt i Guds bilde, og har unik verdi. Barnet skal få være seg selv, komme med hele sin personlighet, og kjenne at det er godt å være seg. Dette må komme til uttrykk i måten våre ansatte møter barnet på, slik at vi først og fremst bidrar til å styrke barnets selvfølelse.

Barnas medvirkning handler om barnets rett til å påvirke egen hverdag ut fra dets alder, modenhet og hensyn til fellesskapet. Det handler mye om hvordan den voksne møter barns innspill. Barnet i barnehagen trenger voksne som har et bevisst forhold til jobben sin. Å være profesjonell i barnehagesammenheng betyr å kombinere kunnskap om barn med erfaringer. Lek, læring og tid er viktige stikkord for vårt arbeid.


Samarbeid med foreldre

Vi vet at for at barnet skal ha det best mulig i barnehagen, er et godt samarbeid med foreldrene avgjørende. Vi legger til rette for godt samarbeid med foreldre - er foreldrene trygge på barnehagen, gir dette en bedre forutsetning for trygge barn.

Barnehagene vil legge til rette for alt fra gode velkomstrutiner til god daglig dialog. Vi skal være tydelige på hva foreldrene kan forvente seg av barnehagen, og vi skal være tydelige på hvilke forventninger vi har til foreldrene. Foreldrene må oppleve at det de kommer med av spørsmål eller ønsker behandles seriøst.


Utvikling, refleksjon og kompetanseheving

I Frelsesarmeens barnehager satser vi på utvikling, refleksjon og kompetanseheving.

Våre barnehager er godkjent etter Lov om barnehager og drives etter forskriften Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Dokumentasjon i barnehagene skal gi grunnlag for refleksjon og vurdering. Vi er bevisste på hva vi dokumenterer, hvordan og hvorfor. Vi bruker pedagogisk dokumentasjon som fører til endring av praksis.


Ulikt tempo - tilpasset pedagogisk arbeid

Vi er opptatt av at alle barn er forskjellige, og utvikler seg i ulikt tempo. Vi ønsker å vektlegge betydningen av å tilpasse det pedagogiske arbeidet til det enkelte barn, ut fra hvor barnet er i utvikling - og ikke i forhold til barnets alder. I den anledning har vi egne progresjonsplaner som er i samsvar med vår pedagogiske plattform.

Progresjonsplanene er delt inn i fem trinn. For hvert trinn er det mål, arbeidsmåter og konkrete ideer til hvordan barnehagen kan jobbe med dette fagområdet.


Likevekt

Vi jobber for likevekt mellom kvinnelige- og mannlige ansatte. I Frelsesarmeens barnehager har vi derfor et eget nettverk som heter MIB (menn i barnehage). På disse nettverkene er det tid til veiledning, refleksjon, dele erfaringer og en fin mulighet til å bli kjent.


Kristen profil - praktisering av formålsparagrafen

Frelsesarmeenes barnehager bygger sin virksomhet på Frelsesarmeens kristne grunnsyn. Det betyr at vi vektlegger de kristne verdiene i Barnehagelovens formålsparagraf.

Gjennom formidling og våre holdninger ønsker vi at barna skal oppleve å lære om nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, menneskeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet.

I planleggingen legges det til rette for at følgende elementer skal kjennetegne Frelsesarmeens barnehager:

• Formidling av kristen liv og lære – i respekt og dialog med barn og foresatte

• Bevisst verdiformidling

• Et sted hvor barn møtes med omsorg og respekt

• Et sted hvor barn oppøves i omsorg og empati

• En barnehagehverdag preget av trygge rammer og forutsigbarhet – med utgangspunkt i barns behov

• Tydelige voksne som tar barnets perspektiv

• Et sted hvor småbarnsforeldre får råd og veiledning i spørsmål knyttet opp til barndom, oppvekst og foreldre/barn samspill

• Endringskompetanse for å kunne møte barn og foreldres behov

Vi vektlegger også de kristne høytidene. Barna vet hvorfor vi feirer jul og påske, de blir kjent med historier fra bibelen, og synger sanger tilknyttet høytidene.


KONTAKTINFO FRELSESARMEENS BARNEHAGER


Frelsesarmeens hovedkvarter Seksjon for Frelsesarmeens barnehager

Kommandør T.I. Øgrims plass 4, Postboks 6866 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 99 85 00

Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen

Auglendsdalen 62, 4017 Stavanger
Telefon: 51 88 68 80
Organisasjonsnr: 992 593 865

Frelsesarmeens barnehager, Solgry

Niels Carlsens gate 31, Postboks 59, 1441 Drøbak
Organisasjonsnr: 974 825 368

Frelsesarmeens barnehager, Teisentoppen

Teisenveien 5A, 0664 Oslo
Telefon: 23 03 93 30

Frelsesarmeens barnehager, Trollstua

Brendsrudtoppen 60, 1385 Asker
Telefon: 66 78 74 86
Mobil: 47 48 29 64
Organisasjonsnr: 873 111 992

RELATERTE SAKER