illustrasjon allemed-inn-i-aktivitet-lavinntektsfamilier-barn-unge-frelsesarmeen-fritidsaktivitet-fritidserklæringen
Alt om vårt arbeid med barn og unge

Inn i aktivitet

Inn i aktivitet er et prosjekt som retter seg direkte mot barn og familier som står lengst unna arenaene for organisert fritidsaktivitet – ofte på grunn av dårlig økonomi eller barrierer knyttet til lav integrering i samfunnet.

Prosjektet bygger på Fritidserklæringens mål om at alle barn skal ha mulighet til å delta på minst en organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldenes sosioøkonomiske situasjon. Prosjektet har som mål å bidra til å avdekke og finne løsninger på familienes barrierer for deltakelse, bidra til at foreldrene kan erverve ferdigheter, få styrket mestringstro og praktisk hjelp – slik at de kan følge barna sine inn i minst en organisert fritidsaktivitet og selv ta aktiv del i miljøet tilknyttet aktiviteten.

ALLEMED

Både i samtaler med den enkelte familie og med aktuelle samarbeidspartnere, benytter vi dialogverktøyet fra ALLEMED, som har utspring i Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU). ALLEMED-verktøyene bidrar til lettere å skape dialog og økt bevissthet omkring utfordringer og løsninger knyttet til inkludering av alle barn. Frelsesarmeens prosjekt er driftet med midler fra Bufdir sin nasjonale tilskuddsordning for å
inkludere barn og unge.

Neonbrand ot YC4eo GJ Gg unsplash
Richard r schunemann 2i F d7 I Ng Eg unsplash

Så hva går tilbudet ut på?

Familienes deltakelse i prosjektet innebærer at de får oppfølging fra en lokalt ansatt prosjektkoordinator med helse- eller sosialfaglig bakgrunn. Koordinatorene ser familiens situasjon fra flere perspektiver. Sammen med prosjektkoordinatoren kan foreldrene få hjelp til å se hvilke barrierer som står i veien for at barna får delta i aktiviteten de ønsker – og man arbeider frem helt konkrete løsninger på disse. Koordinatorene har dessuten kunnskap om og evne til samarbeid på tvers av sektorer.

Barrierene familiene opplever er varierte. Vi tilbyr derfor individuell oppfølging ut ifra kartlagte ønsker, behov og utfordringer. Ved å sette inn ekstra innsats hos de familiene som har en sårbarhet, gis flere barn muligheten til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. I mange tilfeller vil en «skreddersøm» og en helhetlig tilnærming til familien, der foreldrenes perspektiv og situasjon tas på alvor, være viktig for å sikre deltakelse.

Grafisk ill ALLEMED

Utfordringer som går igjen

Familiene vi er i kontakt med oppgir flere av de samme utfordringene. Vi ser at de har sammenheng med hverandre, og også øvrig livssituasjon. Blant disse finner vi at dårlig økonomi er en av faktorene for at barnet ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter. I møte med dette bistår vi med lokale støtteordninger, søke støtteordninger hos Nav eller finne andre økonomiske løsninger for å dekke aktivitetsutgifter. En annen barriere kan være transport, ved at man enten ikke har tilgang på bil eller har flyttet til et nytt sted og er i behov av konkret informasjon om hvor og når bussene går eller mulighetene for å samkjøre med andre foreldre. aleneforeldre opplever det vanskelig å følge opp aktiviteten dersom de har ansvar for flere barn, og kan trenge veiledning på hvordan det likevel kan løses.

I møte med språklige barrierer er det viktig at tilbydere av aktiviteter prioriterer et såkalt «klarspråk», ved at beskjeder og informasjon rundt fritidsaktiviteten formuleres på en enkel og lettfattet måte med normale ord og utrykk. Vi ser at foreldre mangler grunnleggende digital kompetanse, og at informasjonen da heller ikke når dem gjennom digitale kanaler. I møte med dette hjelper vi foreldre å ta i bruk digitale verktøy som for eksempel Spond. Å sikre tilgang til og bruk av digitale verktøy i fritidsaktiviteten er et viktig steg mot å bygge ned barrierer som hindrer integrering og involvering av foreldrene.

Alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
– Fritidserklæringen

Samarbeid

For at vi sammen skal kunne nå målet om å oppfylle Fritidserklæringen kreves det en videre samordnet innsats for barn i familier med lavinntekt. Det er også avgjørende med en lokal dialog og rom for nye samarbeidsformer om vi skal få dette til. Frelsesarmeens prosjektkoordinatorer ønsker gjerne å samarbeide med aktører fra både kommune og frivillig sektor.

Frelsesarmeen har et mål om å bringe håp inn i menneskers liv. Vi søker ikke kun å møte akutte behov, men å legge håp og mestringstro i bagasjen til de vi møter, slik at de kan bruke iboende ressurser for å være bedre rustet til å møte morgendagen. På veien kan vi ta følge, og sammen finne bærekraftige løsninger.

Erfaringsrapport

I 2016 signerte Frelsesarmeen «Fritidserklæringen for barn og unge» sammen med Regjeringen, KS, Frivillighet Norge, Norges idrettsforbund, LNU og en rekke andre organisasjoner.

Gjennom de siste 4 årene har prosjektkoordinatorer i Drammen, Trondheim og Halden samlet førstehåndserfaringer og sammen med familier i målgruppen funnet veier inn i aktivitet. Les erfaringsrapporten her.