Jeremy thomas MPRXKHV WWU unsplash

Grunnleggende spørsmål


Det finnes forskjellige type fosterhjem. Forskjellige barn trenger ulike type fosterhjem. Frelsesesarmeen tilbyr følgende type hjem:

Forsterket fosterhjem

Alle våre fosterhjem er forsterket, også kalt familiehjem. Dette betyr at en av fosterforeldrene er hjemmeværende på heltid/deltid med lønn (godtgjøring) , for å kunne ivareta fosterbarnet. Fosterbarnet har da behov for ekstra oppfølging, utover hva et ordinært fosterhjem kan tilby.

Fordelen er at du kan jobbe hjemmefra, og en fleksibilitet og frihet til å styre mer over egen hverdag, samtidig som at det er helt greit at jobben blir en «livsstil» for deg og evt. din familie.

Hvis dere er to voksenpersoner, og den ene av dere ønsker å være hjemme med barnet på heltid, så må begge likevel ha som utgangspunkt at dere har et felles ansvar for fosterbarnet.

Må gjennomføre Pride/Solid-opplæring

Beredskapshjem

Beredskapshjem er et fosterhjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. Dette er en utfordrende og berikende oppgave som krever en robust og raus familie. Som beredskapshjem har dere omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet (eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine).

Det er et krav om at minst én av de voksne i beredskapshjemmet har relevant utdanning og/eller kompetanse og erfaring med barn og/eller ungdom. Annen relevant kompetanse eller personlig egnethet kan kompensere for dette kravet. Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE/Solid-opplæring.

To-base-hjem

To fosterhjem deler på oppgavene og barnet bor hos to familier. Dette gjelder barn med ekstra store omsorgsbehov, eventuelt søsken. Barn kan ha så store smerteuttrykk at de ikke kan bo i fosterhjem pga den belastningen dette medfører for fosterfamiliene.

Det å kunne dele på omsorgsoppdraget og hindre at barn må vokse opp på institusjon, vurderer vi i enkelte tilfeller er til det beste for barnet.

Begge hjemmene godtgjøres 100 prosent selv om ikke barnet er i det enkelte hjemmet hele tiden. Det vil være møter og veiledning/oppfølging også i disse periodene. Hjemmene som velges ut til å være to-base fosterhjem kommer til å ligge i nærheten av hverandre, fordi det må være kort reisevei til skole og nærmiljø. Dersom dere er to hjem som kjenner hverandre og som ønsker å gjøre dette sammen, så kan det også være en god løsning vi gjerne tar en prat om. Les mer om to-base fosterhjem

Besøkshjem

Som besøkshjem tar du imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned og gjerne en uke i ferien. Besøkshjem, som også kan kalles avlastningshjem, er en støtte til de forsterkede fosterhjemmene med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Hvor i landet kan man bo for å være fosterhjem hos oss?

I utgangspunktet hele landet.

Hva slags alder bør fosterforeldre ha?

Noen lurer kanskje på om de er for gamle - eller for unge. Vi tenker at fosterforeldrenes alder bør være tilpasset barnets alder, slik at de normalt kunne vært barnets foreldre. (Våre fosterbarn er ofte 7-8 år og oppover). Men dette er ikke et absolutt krav. Noen ganger blir det vurdert som den beste løsningen at dere for eksempel er unge og likevel blir fosterforeldre for ungdom. De fleste av våre fosterforeldre er mellom 40-60 år.

Krav til helse?

Fosterforeldre må ha en alminnelig god helse. Det betyr ikke at du er utelukket dersom du har helsemessige plager. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle om hvorvidt helseutfordringer kan tenkes å få betydning for din totale evne og mulighet til å gi fosterbarnet tilstrekkelig god omsorg og trygghet. Vi ber om helseattest fra lege.

Jeg/vi har andre barn. Hvordan stiller dette seg?

For noen fosterbarn er det best å være fosterfamiliens eneste barn. For andre fosterbarn vil det være best å vokse opp i en familie med flere barn. Dette blir vurdert før fosterbarna blir plassert i fosterhjem. Som regel ønsker vi at eventuelle biologiske barn er to år eldre enn fosterbarnet. I de fleste tilfeller betyr dette at eventuelle egne barn er ungdommer eller ute av «redet».

Jeg/Vi har ikke egne barn

Det går fint!

Har ikke partner - singel

Du kan bli fosterhjem for oss selv om du ikke har partner.

Samkjønnet par - går det?

Ja, homofile og lesbiske kan være fosterhjem hos oss.

Må man ha relevant utdannelse for å bli fosterforeldre?

Nei, som regel ikke. Vi leter etter deg/dere som har lyst til å bli fosterforeldre, og som ønsker å ha stor betydning i et barns liv. Kanskje har du et eget håndlag med sårbare barn og unge, uten noen spesiell utdannelse. Noen ganger er sosialfaglig utdannelse viktig. Kanskje du er lærer eller har sosialfaglig bakgrunn og som ønsker å bruke din erfaring og ditt engasjement på en annen måte?

Hva slags personlige egenskaper leter dere etter hos fosterforeldre?

Det er viktig at fosterforeldre som er utholdende, god på å takle uforutsette hendelser, evner å forstå hvordan andre har det, gode på å følelsesregulere seg selv og fosterbarnet og god på å seg selv utenfra som voksen og forstå barnet innenfra.

Vi ser også etter fosterforeldre som synes det er spennende å tilegne seg ny kunnskap. Vi er spesielt opptatt av å gi kunnskap og forståelse til fosterforeldre om hvordan traumer kan ha påvirket barnets utvikling, hvilke smerteuttrykk de har og hvordan de best møter barna. Fosterforeldrene er det viktigste «verktøyet», hvor gode og varme relasjoner kan bidra til en positiv utvikling og heling.

En kan ikke alltid bruke de samme metodene som en har gjort på egne barn. Det vil si at våre fosterforeldre må være veiledningsbare og villige til å endre på mønstrene en har brukt ovenfor egne barn i deres oppvekst.

Fosterforeldre må også ha gode samarbeidsevner. Dette er viktig for å kunne være en god bidragsyter til å ivareta nettverket rundt fosterbarnet - og jobbe sammen for barnets beste. Dere må jobbe tett med fosterhjemskoordinatoren, barnevernstjenesten, og i mange tilfeller også med fosterbarnets biologiske foreldre. Det vil også være behov for å samarbeide med andre hjelpeinstanser og fagfolk, som barnehage, skole eller fritidsordning - akkurat slik det er med egne barn.

Må vi begge beherske norsk skriftlig og muntlig?

Særlig muntlig er avgjørende viktig. Ikke fullt så viktig skriftlig, men må holde et visst nivå.

Er det krav til inntekt eller størrelse på boligen?

Nei, det er ingen krav til en størrelse på inntekt eller boligstandard, men den totale økonomien og boligforholdene må ikke virke hemmende på fosterbarnets utviklingsmuligheter. Du må imidlertid kunne tilby fosterbarnet et eget soverom.

Hvilken betydning vil en endring i livssituasjon ha?

Av hensyn til fosterbarnet, ser vi etter fosterforeldre som holder sammen og som har en stabilitet i samlivet sitt. Det er også viktig at dere har tenkt gjennom mulige endringer i livssituasjon før dere blir fosterforeldre - som flytting, graviditet, usikkerhet rundt egne barn eller andre store endringer i livssituasjonen. For single fosterforeldre, kan endring i sivilstatus ha konsekvenser for fosterbarnet.

Hvilke tidligere forhold ses på i vurdering av fosterforeldre?

Dere må ha god vandel og kunne legge frem tilfredsstillende politiattest, jf. Fosterhjemsforskriften. Politiattesten viser om en person er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for brudd på straffelovens bestemmelser om seksuelle overgrep mot barn. Også andre forhold, som for eksempel volds- eller narkotikaforbrytelser, vil tas med i en vurdering.

Kort oppsummert om hva vi ser etter hos våre fosterforeldre?

 • Har en stabil livssituasjon og alminnelig god helse.
 • Være veiledningsbare.
 • Har et sosialt nettverk, en robusthet, og gjerne det lille ekstra.
 • Kanskje har erfaring med barn/unge. Noen ganger er sosialfaglig utdannelse viktig.
 • Har evnen til å være tålmodig, utholdende, raus og takle at alt ikke blir som planlagt.
 • Har et hjerte for barn/unge, særlig overfor de som har fått en tøff start på livet.
 • Har gode samarbeidsevner av hensyn til nettverket rundt barnet.
 • Har god vandel, og kan legge frem tilfredsstillende politiattest.
 • Kan jobbe i tråd med Frelsesarmeens kristne verdier verdigrunnlag.

Påvirkning i egen familie

Får vi velge barn?

Man kan ha ønsker vedrørende barnets alder. Vi er veldig lydhøre for type problematikk hos fosterbarna som dere selv har mest tro på å klare å håndtere.

Matching med barn og fosterhjem

Vi tar matching av barn og fosterhjem på stort alvor. Vi bruker derfor god tid på å bli kjent med dere som fosterhjem og de barna som skal plasseres. Fosterbarn er ulike som barn flest, og derfor trenger vi også et rikt mangfold av familiehjem.

Hvor godt kjenner man egentlig til det barnet man får?

Vår lange erfaring gjør at vi vet en del hva vi skal spørre om, hvis det ikke fremkommer i rapportene som vi får om barnet. Men helt sikre kan vi ikke være – fordi kanskje underliggende utfordringer (og ressurser) (kanskje) ikke kommer frem (for dagen) før barnet har «landet» i fosterhjemmet og føler seg trygg. Da vil vi jobbe for å få på plass ekstraressurser som er nødvendig.

Kontakt med biologisk familie til barnet?

Forskjell fra fosterbarn til fosterbarn. Det er noe mindre kontakt med biologisk familie enn det er med vanlig fosterhjem. Men ikke uvanlig med noe i løpet av et år.

Hva med avlasting?

Ved fosterbarn under 12 år vektlegger vi relasjonsarbeid, stabilisering og tilknytning til fosterhjemmet. I denne aldersgruppen er det som oftest mindre behov for avlastning enn hos barn over 12 år. Det vil derfor for de fleste fosterhjem være tilstrekkelig med avlastning hver fjerde helg. Det vil derimot bli gjort en vurdering i hver enkelt sak, og i enkelte saker kan vi tilby avlastning hver 2. helg.

Disse kan være aktuelle å bruke som avlastning:

 • Besøkshjem. Disse blir rekruttert, opplært og fulgt opp av våre koordinatorer.
 • Bruk av avlastningstiltak sammen med andre barn.
 • Biologiske foreldre. Samværet med disse er ofte regulert gjennom vedtak i fylkesnemnda. Der det foreligger helgesamvær med disse vurderes ytterligere avlastning for hver enkelt sak.
 • Øvrig nettverk. Noen barn reiser på besøk til biologisk familie.

Kan man fortsatt ha hobby/egentid?

Ja, mange våre fosterhjem passer på å få gjort noe som gir de påfyll. Noen trener, lager mat fra bunnen, steller med blomster eller går tur med hund eller hest. Eller går på cafe. Et likhetstrekk er vel at det er i nærheten av der de bor - så helgeturer til New York er det vel mindre av...

Kan oppdraget gå ut over egne biologiske barn?

Det er viktig at biologiske barn er positive til å ta imot et fosterbarn. I tillegg bør det snakkes om ulike utfordringer en kan møte på når det kommer et nytt barn/ungdom inn i familien. Det dukker gjerne opp temaer en ikke har tenkt gjennom på forhånd. Her kan vi være behjelpelige. Vi deltar gjerne på samtaler med egne barn i forkant av plasseringer.

Hva hvis det ikke går? Brudd av oppdraget.

Brudd er traumatiserende for fosterbarn. Vi må gjøre alt vi kan for å hindre dette. Både med god matching før plassering og god veiledning og oppfølging av fosterfamiliene underveis. Likevel kan det skje at brudd forekommer, men da skal vi vite at vi har gjort det vi kan for å forhindre dette.

Redd for å måtte gi fra seg barna igjen, tilbakeføring.

Når et barn har kommet til oss som forsterket fosterhjem er det sjelden vi erfarer at barnet skal tilbakeføres. Men du må kunne leve med muligheten.

Livsløpsperspektiv.

Veldig mange av våre fosterhjem har god kontakt med sitt fosterbarn etter at det har flyttet ut som voksen. For noen kan det være litt mer sporadisk, mens andre er det å ha en naturlig plass rundt bordet på julaften og bursdagsfeiringer. Dette er jo ikke noe vi styrer direkte over, men vi håper jo at en fosterhjemsplassering kan føre til livslange forbindelser og barnet føler seg tatt helt inn i familien, slik som evt. egne biologiske barn. Vi hører historier fra våre fosterhjem hvor hyggelig det er når tidligere fosterhjem tar kontakt, besøker dem og kan følge dem videre.

plakat fosterhjem

Lønn og ordninger


Arbeidsgodtgjørelse og godtgjørelser

 • Arbeidsgodtgjørelse*. En voksen blir frikjøpt 100% fra sine jobbforpliktelser for å ta vare på barnet som flytter inn. Du har vanligvis rett på permisjon fra din ordinære arbeidsplass i 3 år når du tar på deg et fosterhjems oppdrag. Vi tilbyr den hjemmeværende fosterforelderen arbeidsgodtgjørelse («lønn») som per tiden er 523.942 - 601.976 kroner per år. (4,7 G - 5,4 G. Justeres etter Grunnbeløp 01.09. hvert år.) Arbeidsgodtgjørelse vurderes ut fra blant annet erfaring og utdanning.
 • Utgiftsdekningen er i forhold til alder og barnet behov (kr. 5600,- til 9000,-) Skattefritt.
 • Barnetrygd. Etter ny lov om barnetrygd gjelder de samme regler for utbetaling og disponering av barnetrygd for fosterbarn, som for andre barn. Dette innebærer at du som fosterforelder får utbetalt barnetrygden. Utgiftsdekningen og barnetrygden skal dekke utgifter til mat- og forbruksvarer, klær, telefon, fritidsaktiviteter og reiser til fosterbarnet.
 • Pensjon. Arbeidsgodtgjørelsen du får som fosterforelder vil etter folketrygdloven § 3-15 inngå i grunnlaget for opptjening av pensjonspoeng, på lik linje med annen pensjonsgivende inntekt. I tillegg får du ekstra tilskudd på 6 % av oss til frivillig pensjonssparing.
 • Sykdom: Folketrygdloven gir frilansere**) rett til sykepenger. Etter Folketrygdloven § 8-38 har du rett til 100% sykepenger først fra 17. dag etter at sykemeldingen har startet. Frelsesarmeen dekker fra 1. dag og frem til 17. dag
 • Feriepenger: Du mottar arbeidsgodtgjøring i 12 mnd. i året, mens en vanlig arbeidstaker får arbeidsgodtgjøring i 11 mnd. og feriepenger i tillegg. (Familiehjem er frilansere, og dermed ikke rett til feriepenger.)
 • Annet: Gratis medlemskap i Norsk Fosterhjemsforening.

*) Vi bruker ikke betegnelsen «lønn», men «arbeidsgodtgjørelse», som fungerer som lønn for deg som er oppdragstager.

**) Du defineres som frilanser iht. Folketrygdloven §1-9. Arbeidsforholdet er knyttet til det spesifikke oppdraget hjemmet tar på seg. Vi ser at for våre familiehjem blir avtalene fornyet år etter år for det samme barnet – så i praksis er det ofte veldig stabilt, men du må kunne leve med usikkerheten.

Kan jeg jobbe ved siden av å være forsterket fosterhjem?

For de fleste er det nok å være fosterhjem hos oss. Men i visse tilfeller kan du være i opptil 20% stilling utenom. Les også mer om vår to-base løsning (link) hvor du deler fosterhjemsoppdraget med en annen familie med 100% lønn (godtgjøring).

Kan jeg få tilbake uføretrygden når oppdraget er over?

Ja, i samarbeid med NAV.

Disse barna trenger masse varme, og fosterforeldrene må være villige til å slippe dem helt inn på livet
– Annika Brevik, enhetsleder Fosterhjem i Frelsesarmeen

Myteknusing rundt det å være fosterhjem i Frelsesarmeen


Må vi være kristne? Nei

Kan vi ha en annen religion? Ja

Være ateist? Ja

Må vi være medlem i Frelsesarmeen? Nei

Kan fosterforeldrene være samme kjønn? Ja

Hva innebærer det å være lojal mot Frelsesarmeens verdigrunnlag?

Frelsesarmeen har en egen verdibok hvor våre verdier er beskrevet. Dette er verdier mange i samfunnet deler og ikke har problemer med å være lojal mot.

Alkohol - hva med vinflaska på lørdag?

Vi har ikke noen krav om total avhold til alkohol for å være fosterhjem hos oss. Ved sosiale sammenkomster i Frelsesarmeens regi serveres ikke alkohol (sommer- og juleavslutninger, kursdager etc.) Men hva du gjør hjemme legger vi oss ikke borti, såfremt det ikke er negativt for fosterbarnet og inntas i moderate mengder.

Lønn?

En arbeider er sin lønn verdt - også i Frelsesarmeen. Les mer om våre gode betingelsene vi kan tilby til våre fosterhjem. Les mer om lønn som fosterforelder

Hvorfor velge oss hvis du vil bli fosterhjem?


Hva kan du/dere forvente av oss?

Du får unik oppfølging og høy faglighet med oss som din oppdragsgiver og samarbeidspartner:

 • vi gir fosterforeldre god opplæring i forkant av plassering.
 • vi kartlegger godt fosterhjem for å matche opp mot barn/ungdom i vår målgruppe
 • vi bistår fosterforeldre med tilstrekkelig kompetanseheving tilpasset barnets/ungdommens ulike behov
 • hver familie får en fast fagkonsulent som gir faglig bistand og veiledning hver 14. dag, i utgangspunktet via hjemmebesøk. Vi har kontakt med åre fosterhjem hver uke.
 • vi arrangerer fagdager gjennom året med nøye utvalgte temaer
 • vi jobber for et godt samarbeidsklima, avklare roller og forventninger
 • vi tar ansvar for samhandling rundt barnet og fosterhjemmet
 • vi tar ansvar for jevnlig veiledning, oppfølging og akuttberedskap. Du har oss i ryggen hele tiden og tilbyr 24-timers tilgjengelighet så du skal slippe å bli stående alene når du trenger noen å snakke med. Vi har beredskapstelefonen 24/7 hvor man kan få veiledning.
 • vi tar ansvar for et godt planlagt og avtalt ettervern før barnet/ungdommen flytter ut
 • du får tilbud om avlasting. (Dette er noe de fleste familiehjem har jevnlig.)
 • I tillegg kan det være aktuelt med ekstern veiledning fra for eksempel BUP (barne- og ungdomspsykiatrien). Vi har også avtale med en ekstern psykolog, som benyttes i individuell og felles veiledning.
 • Vi jobber for å gi barn muligheten for livslang tilhørighet i en familie, samtidig som at det som oftest legges til rette for kontakt med biologisk familie.
 • Konkurransedyktige betingelser

Ytterligere utdypning om hvorfor velge oss:

Vi i Frelsesarmeens fosterhjemsenhet har et spesielt ansvar for å sikre et godt samarbeid med alle involverte parter, og forebygge utilsiktet flytting. Vi vet at tett oppfølging av barnet og familiehjemmet er avgjørende – og vi kjennetegnes ved følgende fire hovedpunkter:

 1. Det er svært viktig for oss å gi tilstrekkelig opplæring og veiledning av våre familiehjem. I tillegg er vi tilgjengelige for våre fosterforeldre døgnet rundt, hele året gjennom en bakvaktsordning. Fosterforeldre skal være trygge på at vi er der som en faglig trygghet i de små spørsmål – eller når det stormer som verst.
 2. Vi er opptatt av helheten: at barnet går gjennom ulike faser, har ulike tilknytninger og at barnets/ungdommens behov kan endre seg. Derfor har vi en helhetlig tiltakskjede, noe som betyr at vi kan følge opp barnet fra institusjon, til familiehjem og i ettervernsperioden. Vi tilbyr også veiledning til biologiske foreldre for barn som er plassert i våre familiehjem, dersom barneverntjenesten ønsker dette.
 3. Vi anerkjenner betydningen av kunnskapsbaserte arbeidsmetoder. Vi har et ressurs- og mestringsorientert fokus, og bygger vårt arbeid på anerkjente teorier innenfor systemteori, utviklingspsykologi, tilknytningsteori, traumebevisst omsorg og resiliensteori. Vi har utarbeidet felles maler for å sikre høy faglig kvalitet på vårt arbeid.
 4. Vi satser på faglig utvikling. Våre ansatte er det viktigste suksesskriteriet for å lykkes med det vi gjør. Vi er stolte over at vi har erfarne og solide ansatte, med ulik bakgrunn, kjønn og alder, og mange med lang kompetanse. I tillegg har vi en svært høy andel stabil ansattgruppe. Vi prioriterer faglig opplæring og utvikling, og ikke minst veiledning. Men vi vet også at det er viktig å stadig rette blikket utenfor oss selv. Derfor søker vi kontinuerlig å utvikle og oppdatere oss faglig. Vi tilbyr også våre ansatte regelmessig veiledning og deltakelse på eksterne/interne kurs.

Hvem er vi?

Vi som ideell aktør er ekstra opptatt av å få frem at eventuelt overskudd av driften går tilbake til virksomheten, slik at vi kan hjelpe enda flere barn og unge. Vi har erfaring med å jobbe for utsatte barn og deres familier siden 1907, og har kjent for at vi setter faglig kvalitet høyt. Frelsesarmeens barne- og familievern har siden 2002, rekruttert, fulgt opp og tilbudt familiehjem (forsterket fosterhjem) og beredskapshjem.

I gjennomsnitt har vi 60 fosterhjem i året som huser våre mest sårbare barn. Vi har kontorer i Trondheim, Ski og Porsgrunn – men har i utgangspunktet hele landet som arbeidsområde. I dag tilbyr vi familiehjem og beredskapshjem over store deler av Norge.

Vi har rammeavtaler på drift av fosterhjem med Oslo kommune. I tillegg tilbys tjenesten til Bufetat og kommuner. Vi tilbyr konkurransedyktige priser, og kan vise til en stabil drift over mange år som alltid har hatt barnets beste i fokus. Vi går gjerne den «den ekstra mila» for å gi et godt tilbud innenfor de rammene vi har.

Hvordan er prosessen fra du melder din interesse til oss?

Fosterhjem prosess


Hva er PRIDE/Solid-kurs?

Forsterkede fosterhjem må være godkjente som familiehjem/fosterhjem, og gjennomføre PRIDE-opplæring (Parent Resources for Information, Development and Education). Kurset har en varighet på 4-5 dager, og gjennomføres ved forelesninger, gruppediskusjoner og realistiske øvelser.

På kurset gjennomgås tema som er aktuelle for å bli et familiehjem. Gjennom kurset blir dere forberedt både intellektuelt og følelsesmessig for deres kommende oppgave. Dere får også opplæring i vårt fagsyn og prosedyrer. Dersom dere blir fosterforeldre hos oss, ønsker vi også etter plassering å kunne tilby dere andre relevante kurs.

Ønsker du å vite mer om hva det vil si å være fosterforeldre? Kontakt oss i dag!

Region Midt/Nord/Vest
Heidi Moe
Enhetsleder fosterhjem
Telefon: 91 87 63 54 / 40 03 75 57
E-post


Region Øst/Sør

Annika Brevik
Enhetsleder fosterhjem
Telefon: 99 31 73 72
E-post

fosterhjem, fosterforeldre

Torfinn og Bente har aldri angret på valget

I 24 år har Torfinn (62) og Bente (49) viet livet sitt til de barna som andre av en eller annen grunn ikke makter å ha boende hjemme.

Les mer

RELATERTE SAKER