Oslo rådhus sett fra Akershus festning.

Oppdatering Oslo-prosjektet

1. februar 2021. Her kan du oppdatere deg på hva som har skjedd siden sist.

• Foto: Eirk Skarstein/Unsplash
Sist oppdatert:

Det er arbeidet videre med planene som det ble orientert bredt om på Perleportalen i mars 2020. Det største enkeltgrepet det ble fortalt om da, er at Frelsesarmeen i løpet av få år skal ha fire korps i Oslo, hvorav to på nye steder. Arbeidet i dagens seks korps skal videreføres i disse korpsene.

I vedtaket sto det også: «Det etableres nye korps på alle disse lokasjonene og man skal jobbe med konsept, innhold, og samarbeidsløsninger i tråd med det øvrige strategiarbeidet i territoriet. Alle korpsene skal rette seg mot alle generasjoner og ha utadrettet virksomhet. Det skal også være andre relevante sosiale tiltak og aktiviteter i disse lokasjonene Det skal arbeides med å lage felles ledelse og administrasjon for korpsene.»

Illustrasjon seks korps blir til 4

I mellomtiden har det øvrige strategiarbeidet det henvises til, munnet ut i en ny, felles strategi for hele Frelsesarmeen som ble vedtatt i hovedstyret i november 2020. I samsvar med dette er innsatsen i Oslo delt inn i fire områder.

- Disse områdene vil få en strategisk nettverksgruppe med representasjon fra alle virksomhetene vi har i det aktuelle området, forteller Frelsesarmeens nestleder, sjefsekretær Bente S. Gundersen. – Hensikten er å kunne bidra til at man sammen oppfyller Frelsesarmeens internasjonale oppdrag i det gitte området av byen.

To av hovedpunktene i den nye strategien er nettopp «aktivt samarbeid mellom alle enheter i området» og «lokaler med fleksibel bruksmulighet.»

- Det siste tar man særlig med seg i det videre arbeidet for å vurdere muligheter for ytterligere samlokaliseringer og felles bruk og utforming, forteller Bente.

Bente Gundersen
Bente Gundersen.

Avklaringer siden sist

Når det gjelder etableringen av et nytt korps (nærmiljøkirke) i Hovinbyen og flytting av Hovedkvarteret har følgende nøkkelfaktorer blitt avklart i løpet av høsten 2020:

  • Templet korps har uttrykt seg positiv til å som fellesskap gå inn i det som blir Frelsesarmeens korps i Hovinbyen og bli med i det nyetablerte fellesskapet der. De har tatt til orde for at også det nye korpset blir samlokalisert med Hovedkvarteret.
  • Hovinbyen er også identifisert som en egnet lokalisering for Hovedkvarteret, og det ligger derfor an til at Frelsesarmeens nyetablerte korps i Hovinbyen og hovedkvarteret blir samlokalisert.
  • I tråd med anbefalingene fra rapporten for Oslo-prosjektet, skal den nye eiendommen for korps og HK ligge i gangavstand til T-bane i Hovinbyen, primært ved stasjonene Løren, Hasle, Økern eller Ensjø.

Veien videre

Det neste som skjer nå, er kartlegging av arealbehov og romprogram for HK, korps og annen Frelsesarmé-virksomhet, også sett i lys av nødvendige endringer som bevisstheten rundt pandemien har medført.

- Det har allerede over tid vært arbeidet med å kartlegge konkrete lokaliseringsmuligheter. Dette gjøres i dialog med intern og ekstern fagkompetanse på eiendomsutvikling, forteller Bente.

Involvering og organisering

Før endelig beslutning fattes om en ny eiendom, vil de ansattes representanter ved hovedkvarteret og korpsrådet i Templet – som er den enkeltvirksomheten i tillegg til HK som blir mest direkte berørt av flyttingen - få mulighet til å komme med uttalelser.

- I det vi nå går over i en ny fase i arbeidet, vil det nå bli nedsatt en prosjektorganisasjon med roller og ansvar som vil bli publisert på Perleportalen, avslutter Bente.
- Her vil det bli tydelig hvor og hvordan man kan engasjere seg hvis man vil være med på den framtidsrettede og spennende fasen som vi nå går inn i, i dette arbeidet.

Kart over Hovinbyen i Oslo

RELATERTE SAKER