Hender harstad
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

FAbo

Noen ganger trenger man hjelp til å mestre en selvstendig bosituasjon. FAbo tilbyr oppfølging i egen bolig, med mål om å fremme mestring i eget liv.

FAbo tilbyr oppfølging i egen bolig med utgangspunkt i individuelle ønsker og behov, med mål om å fremme mestring i eget liv.

Tilbudet er for deg som er over 18 år, og som trenger hjelp og oppfølging til å mestre en selvstendig bosituasjon. Bakgrunnen kan være rus eller psykiske lidelser, kognitiv svikt eller lettere psykisk utviklingshemming i kombinasjon med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.

Under botiden vektlegger vi å forebygge ensomhet og tilrettelegge for at den enkelte gis mulighet til å beholde boligen. Et trygt og forutsigbart boforhold er viktig.

Det forventes at beboeren samarbeider med personalet. Dette innebærer å sette mål for botiden, iverksette tiltak og evaluere kontinuerlig.


Hjelp til selvhjelp

FAbo bygger sitt tiltak på genuin respekt for enkeltmennesker og mener at alle mennesker er like mye verdt. Vi er opptatt av at alle mennesker har iboende ressurser og er i stand til å ta egne valg på bakgrunn av sine erfaringer og kunnskaper. Vi er opptatt av verdighet gjennom å gi hjelp til selvhjelp, og mener at mennesket selv er ekspert i eget liv.

Vi tilbyr:

  • egen leilighet
  • hjelp til rusmestring
  • hjelp til å jobbe med relasjoner til familie og pårørende
  • råd og veiledning om økonomi
  • hjelp til å finne arbeid
  • bistand i nettverksarbeid og hjelp til fritidsaktiviteter
  • medisinhåndtering ved behov og i dialog med relevante samarbeidspartnere
  • ferdig tilberedt middag mot betaling (avgrenset tidsperiode)
  • kapellantjeneste /samtaletilbud

Som beboer i FAbo har du også tilbud om daglig arbeidstrening. Dette er arbeidstrening etter «Jobben-modellen» (gjelder kun avdeling Asker)

Jobben er et arbeidstreningstilbud for tidligere eller aktive rusmiddelavhengige over 18 år. Her får du et fellesskap, tilhørighet og tilbud om arbeidstrening/aktivitet. Mange som kommer til oss opplever mer meningsfulle dager og redusert behov for rus. For noen er dette veien til å bli helt rusfri, og kommer seg ut i arbeidslivet.

Les mer om Jobben her

Leilighetene

Leilighetene ligger sentralt i Oslo og i naturnære omgivelser på Brendsrudtoppen i Asker. Leilighetene er mellom 18-70 kvm.

Henvisning

Sosialtjenesten i NAV/bestillerkontoret er henvisende instans. Henvisning sendes sammen med relevant dokumentasjon til avdeling Asker eller Oslo. Ved mottatt henvisning innkalles søker og representant fra sosialtjenesten/bestillerkontoret til vurderingssamtale. Da vil det vurderes om tiltaket passer søkerens behov. Det er en forutsetning at både søker og en representant fra sosialtjenesten/bestillerkontoret møter på denne samtalen.

Kontakt

Stine de Wahl
Telefon: 413 49 925
E-post

FAbo finansieres av rammeavtale med Oslo kommune.


RELATERTE SAKER