Strategisirkel

En Strategi for alle

En verktøykasse med konkrete tiltak som skal gjøre oss gode der vi er.

Sist oppdatert:

Strategi for Frelsesarmeen ble vedtatt av Frelsesarmeens hovedstyre i oktober og presentert på Frelsesarmeens lederkonferanse i november.

​Frelsesarmeen har et mangfold av aktiviteter og tilbud. Summen av dette er virkeliggjøringen av vårt oppdrag som er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.​ Strategien gir oss retningslinjer på hva vi skal fokusere på for å utføre oppdraget best mulig. ​

Lokalt er det satt fokus på hva som bør gjøres innenfor et geografisk område der Frelsesarmeen er lokalisert. Det kan være en region, kommune, en by, en bygd eller en bydel. Dette er avgrensede geografiske områder der Frelsesarmeen kan stå samlet som én enhet.​ Hva Frelsesarmeen bør inneholde og fokusere på i disse områdene går på tvers av all lokal virksomhet i Frelsesarmeen. ​

Grundig prosess

Strategien er kommet til etter en lengre prosess med bred deltagelse og flere piloter. Prosessen er tidligere omtalt på perleportalen:

Tar tak i utfordringene vil lytte - 5. februar 2020

Bli klok på strategien med Knut - 20. februar 2020

Vi ønsker dine innspill - 7. mai 2020

La oss be - 8. mai 2020

Takk for alle innspillene - 20. september 2020

Strategien er nå er til grafisk bearbeidelse og vil bli presentert og distribuert i sin helhet når dette er gjort.


50274782873 b5b0553b53 c
- Jeg vil gjerne takke prosjektgruppen og alle som bidratt gjennom deltakelse i piloter og høringer. Dette har vært en grundig prosess med bred og god deltakelse. Vi har nå en strategi som vil være mer enn et dokument i en skuff. Dette skal hjelpe oss alle - på alle nivåer og i alle virkegrener - til å utføre vårt oppdrag sammen.
– kommandør Knud Welander

Elementer som er ønsket i et geografisk område for å realisere helheten av Frelsesarmeens oppdrag​

Formidle kristen tro og skape åpne, rause og inkluderende fellesskap
• Frelsesarmeen formidler kristen tro gjennom ord og handling
• Frelsesarmeens fellesskap skal være likeverdige, mangfoldige og åpne for alle

Lokaler med fleksibel bruksmulighet
• Frelsesarmeen skal arbeide for å ha hensiktsmessige lokaler som er tilpasset våre aktiviteter og tilbud
• Lokaler som Frelsesarmeen disponerer, skal brukes på en effektiv måte som gir størst verdi for lokalsamfunnet i tråd med Frelsesarmeens oppdrag
• Det forutsetter at lokaler benyttes på tvers av korps og sosialavdelingens tiltak der dette er mulig og formålstjenlig

Bidra med et lokalt arbeid som påvirker samfunnet positivt

• Frelsesarmeen skal ha aktiviteter og tilbud som har en reell, relevant og positiv effekt for lokalsamfunnet og menneskene som bor der

Tilbud til alle generasjoner, med særskilt fokus på barn, unge og familier

• Frelsesarmeen skal ha tilbud for alle generasjoner og livsfaser, da dette skaper en helhet i Frelsesarmeens tilbud
• Frelsesarmeen skal prioritere tilbud til barn, unge og familier

Lavterskelarena for å møte folk

• Lavterskelarenaer er møteplasser og aktiviteter som oppleves som tilgjengelige, åpne for alle og uforpliktende å delta på
• Frelsesarmeen ønsker å ha og være på ulike lavterskelarenaer for å møte mennesker i deres hverdag, for å knytte kontakt og skape gode møteplasser
• Det må både etableres nye og videreutvikle eksisterende arenaer for å skape en lavere terskel for kontakt og deltakelse

Kjempe for miljøet

• Frelsesarmeens virksomhet kan påvirke klima og miljø både lokalt og globalt, og konsekvensene er størst for verdens mest sårbare mennesker
• Frelsesarmeen vil kjempe for miljøet og vise ansvarlighet for skaperverket i alle aktiviteter
• Investeringer, drift og innkjøp skal være mest mulig bærekraftige og vi skal gå foran som et godt eksempel i forbruk og gjenbruk

Aktivt samarbeid mellom alle enheter i området

• I områder der Frelsesarmeen har flere enheter, skal det være strategisk dialog og samarbeid på tvers av enhetene
• Ledere fra ulike enheter skal møtes jevnlig for å diskutere mål, strategier og fokusområder ut fra et helhetlig perspektiv for Frelsesarmeen i det aktuelle området

Bekjempe fattigdom og andre sosiale problemer

• Frelsesarmeen skal ha tilbud og aktiviteter som bidrar til å bekjempe fattigdom og andre sosiale problemer lokalt og globalt
• Både profesjonaliserte tilbud og frivillig baserte tilbud inngår som en del av denne innsatsen

Arena for tro, tilhørighet, frivillighet og sosialt engasjement

• Frelsesarmeen er en kristen kirke, bevegelse og organisasjon
• I Frelsesarmeen finner du både soldater, offiserer, tilhørige, medlemmer, ansatte og frivillige som arbeider sammen for å oppfylle Frelsesarmeens oppdrag
• Frelsesarmeen inviterer til kristen tro og skal være et sted hvor mennesker kan snakke om tro, leve ut sin tro, finne tilhørighet og se muligheter for tjeneste
• Vi vil rekruttere soldater, tilhørige, medlemmer og frivillige - og tilby undervisning i kristen tro, disippelskap og sosialt arbeid
• Personer fra alle generasjoner som ønsker å bidra gjennom frivillig arbeid, skal ha mulighet til å engasjere seg i Frelsesarmeen
• Frelsesarmeen skal spesielt legge til rette for frivillig innsats innen aktiviteter rettet mot barn og unge, samt arbeid blant mennesker som opplever at livet er vanskelig

Strategien krever strategisk samarbeid på tvers

For å sikre at man arbeider som én armé er det behov for tett samarbeid på alle nivåer basert på strategien.​

​På det lokale plan er det allerede beskrevet under punktet «Aktivt samarbeid mellom alle enheter i området», hvordan man gjennom jevnlige møter og bruk av strategisk samtaleverktøy kan samarbeide for å finne løsninger og sikre målrettet innsats for å utføre helheten av Frelsesarmeens oppdrag. ​De samme prinsippene og verktøyet gjelder også på regionalt og territorialt nivå. ​

Regionale ledere i sosialavdelingen og divisjonsledere møtes jevnlig og har samtaler om hvordan styre regionen som helhet i tråd med den strategiske retningen som er satt. ​

På samme måte skal det jobbes strategisk mellom program- og sosialavdelingen på et territorialt nivå, for å ha en klar strategisk retning for territoriet som helhet. ​

Major Knut Haugsvær beordres som Strategileder i Frelsesarmeen fra 1. januar 2021, for å legge til rette for en god implementering av strategien i territoriet.

smilende mann i Frelsesarmeen uniform
Major Knut Haugsvær blir strategileder fra 1. januar 2021

RELATERTE SAKER